EU HÍREK

/ 2021. októberi lapszám

Felülvizsgált uniós biztosítási szabályok

Az Európai Bizottság 2021. szeptember 22-én az uniós biztosítási szabályok átfogó felülvizsgálatának keretében új jogal­kotási csomagot fogadott el, amellyel a biztosítókat a Covid–19-világjárványból való európai kilábalást se­gítő hosszú távú befektetések volu­menének növelésére ösztönzi. A fe­lülvizsgálat emellett ellenállóbbá kí­vánja tenni a biztosítási és viszont­biztosítási ágazatot a jövőbeli válsá­gokkal szemben, növelni kívánja az ügyfelek védelmét, valamint egysze­rűsített, arányosabb szabályokat vezet be egyes kisebb biztosítók számára.

A felülvizsgálat egyik eleme a Szolvencia II. irányelv (a 2009/138/ EK-irányelv) módosítására irányuló jogalkotási javaslat, a másik a bizto­sítók helyreállításáról és szanálásáról szóló új irányelvre irányuló jogalko­tási javaslat.

 

 

A Szolvencia II. irányelv javasolt módosításai növelik a fogyasztók vé­delmét, jobb tájékoztatását, és gon­doskodnak arról, hogy a biztosítók nehéz gazdasági körülmények között is megőrizzék stabilitásukat. A fel­ügyeletek közötti együttműködés ja­vul, az ágazat felügyelete szigoro­dik. A biztosítók érdekeltebbek lesz­nek a gazdaságra irányuló hosszú távú tőkebefektetésekben, és jobban figyelembe veszik majd az éghajlat­tal kapcsolatos kockázatokat, viszont kevésbé lesznek érzékenyek a rövid távú piaci ingadozásokra.

A biztosítók helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvjavaslat célja, hogy a biztosítók és az érintett uniós hatóságok az eddigieknél felké­szültebbek legyenek a jelentős pénz­ügyi stresszhelyzetekben. A javaslat új, rendezett szanálási folyamatot ve­zet be, amely jobban védi az ügyfe­leket, valamint a reálgazdaságot. Az érintett felügyeletek és szanálási ha­tóságok a szanálási kollégiumok lét­rehozása révén összehangolt, idő­szerű és határozott intézkedéseket hozhatnak a határokon átnyúló (vi­szont)biztosítási csoportokkal kap­csolatos problémák kezelésére.

A jogalkotási csomagot az Európai Parlament és a Tanács fogja megvi­tatni. A Szolvencia II. irányelv módo­sítására, illetve a biztosítók helyreállí­tásáról és szanálásáról szóló új irány­elvre irányuló jogalkotási javaslat el­érhető angol nyelven a https://eur-lex. europa.eu honlapon keresztül.