EU HÍREK

/ 2018. decemberi lapszám

Kedvező héamérték az elektronikus kiadványokra

A Tanács 2018. novem­ber 6-án elfogadta azt az irányelvet, amely lehe­tővé teszi a kiadványok elektroni­kus és fizikai formátumaira vonat­kozó hozzáadottértékadó-szabályok összehangolását. A tagállamok mos­tantól az elektronikus kiadványokra is alkalmazhatják a kedvezményes (minimum 5 százalékos), a rendkí­vül kedvezményes (5 százalék alatti) vagy a nullaszázalékos héamértéket, ahogy az a 2006/112/EK irányelv alapján a fizikai adathordozón köz­zétett kiadványok – könyvek, újsá­gok és folyóiratok – esetében már jelenleg is megengedett. A rend­kívül kedvezményes vagy nulla­százalékos héamértékek alkalma­zása azonban kizárólag azon tag­államok számára lesz engedélye­zett, amelyekben a fizikai adathor­dozón közzétett kiadványokra jelen­leg is ilyen héakulcsok vonatkoznak. A 2006/112/EK irányelvnek a köny­vekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módo­sításáról szóló irányelv szövege elér­hető a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12657-2018-INIT/hu/pdf honlapon.