EU HÍREK

/ 2018. novemberi lapszám

Uniós szinten is alkalmazandó az IFRIC 23 értelmezés

A 2018/1595. rendelet 2018. október 23-i el­fogadásával az Európai Bizottság az IFRIC 23 Nyereségadó kezelésével kapcsolatos bi­zonytalanság című értelmezés európai uniós alkalma­zásra történő befogadásáról döntött. Az IFRS-eket al­kalmazó uniós társaságok számára így 2019-től kö­telezővé válik az értelmezés követése. A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által 2017. jú­nius 7-én közzétett IFRIC 23 Nyereségadó kezelésével kapcsolatos bizonytalanság értelmezés tisztázza, hogy miként kell alkalmazni az IAS 12 Nyereségadók stan­dard megjelenítésre és értékelésre vonatkozó követel­ményeit akkor, amikor a nyereségadó kezelésével kap­csolatban bizonytalanság áll fenn. Az értelmezés segít meghatározni, hogy a gazdálkodóegységnek

  • a bizonytalan adóügyi kezeléseket elkülönítve kell-e figyelembe vennie,
  • mely feltételezésekkel kell élnie az adóügyi keze­lések adóhatóságok általi vizsgálata tekintetében,
  • miként kell meghatároznia az adóköteles nyeresé­get (negatív adóalapot), az adóalapokat, a fel nem használt negatív adóalapokat, a fel nem használt adójóváírásokat és az adókulcsokat, illetve
  • miként kell figyelembe vennie a tények és körül­mények változását.

A Hivatalos Lap 2018. október 24-i számában meg­jelent bizottsági rendelet (mellékletével együtt) ma­gyar nyelven is elérhető a http://eur-lex.europa.eu in­ternetes oldalon keresztül.