EU HÍREK

/ SZAKma 2017. októberi lapszám

Reformot sürget az uniós szintű héa-hiány

Az Európai Bizottság 2017 szeptemberé­ben közzétett tanulmánya szerint az Európai Unióban 2015-ben körülbelül 152 milliárd euró bevételkiesés származott a hozzáadottérték-adóval (a továbbiakban: héa) kapcsolatos szabályok megszegésé­ből és az elmaradt héa-befizetésekből. Ez a 28 tagállam várt teljes héa-bevételének 12,8 százaléka.

A héabevétel-kiesés a várt héa-bevétel és a nemzeti hatóságok által ténylegesen beszedett héa közötti különbséget tükrözi. Noha a bevételkiesés egyik fontos eleme egyértelműen a héa-szabályok be nem tartása, a héabevétel-kiesés nem minden esetben adócsalás következménye. A héa be nem fizetése mögött állhat egyebek mellett csőd, fizetésképtelenség, statiszti­kai hiba, késedelmes fizetés és jogszabá­lyi kötelezettség elmulasztása is. A tanul­mányban használt hiánymérőszám első ízben veszi figyelembe azokat a bevéte­leket, amelyek az e-szolgáltatások határo­kon átnyúló kereskedelméről szóló, 2015. január 1-jén hatályba lépett, az Európai Bizottság által javasolt új héa-szabályok nyomán keletkeztek.

A tanulmány részletes adatokat közöl a tagállamokban fizetendő és a 2015-ben ténylegesen beszedett hozzáadottérték-adó összege közötti különbségről. Noha az uniós átlagban javulás figyelhető meg, az egyes tagállamok héa-behajtási tel­jesítménye jelentős különbségeket mu­tat. A legnagyobb hiányt Romániában (37,2%), Szlovákiában (29,4%) és Görög­országban (28,3%) mérték. A hiány mér­téke Spanyolországban és Horvátország­ban volt a legkisebb (3,5% és 3,9%). Ab­szolút értékben Olaszországban mérték a legmagasabb héabevétel-kiesést (35 mil­liárd euró). A legtöbb tagállamban csök­kent a hiány mértéke – leginkább Málta, Románia és Spanyolország esetében. Ma­gyarországon a 2014. évi 17%-ról 2015- ben 14%-ra csökkent a héa-hiány mérté­ke. Hét tagállamban azonban (Belgium, Dánia, Írország, Görögország, Luxem­burg, Finnország és az Egyesült Királyság) kissé nőtt a héa-hiány.

Az uniós szintű héa-hiány a rendszer átfogó reformjának szükségességét jel­zi, ezért az Európai Bizottság idén ős­szel olyan jogalkotási javaslatokat fog elő­terjeszteni, amelyekben az elmúlt 25 év legátfogóbb uniós héa-reformját kezde­ményezi. A héa-csalások kiküszöbölését és a beszedés hatékonyságának növelé­sét célzó javaslatok részeként újból beve­zetnék az Európai Unión belüli határokon átnyúló kereskedelem héa-kötelességének elvét. A határokon átnyúló héa-csalás évente hozzávetőleg 50 milliárd euró héabevétel-kiesést okoz az EU-ban, az új rendszer azonban a tervek szerint 80%- kal (körülbelül 40 milliárd euróval) csök­kentené a határokon átnyúló héa-csalást.

A jelentés teljes szövege angol nyelven érhető el a következő internetes oldalon: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/study_and_reports_on_the_vat_gap_2017.pdf

Tanácsi álláspont a 2018. évi uniós költségvetésről

Az Európai Unió Tanácsának 2017. szeptember 4-én elfogadott álláspontja szerint egyértelmű, hogy az Európai Unió 2018. évi költségvetésében a növekedésre, a munkahelyteremtésre, a biztonságra és a migráció kezelésére kell összpontosítani; fontosnak tartják ugyanakkor azt is, hogy meglegyen a kellő pénzügyi mozgástér az előre nem látható szükségletek fedezésére.

A tanács úgy véli, hogy több mint 122,5 milliárd eurót (azaz a kifizetések mint­egy 85%-át) kellene a növekedés ösz­tönzésére és munkahelyteremtésre fordí­tani. Az európai polgárok biztonságának garantálása és a migrációs válság kezelé­se szintén kiemelt jelentőséggel bír. A ta­nács összesen 158,9 milliárd eurónyi kö­telezettségvállalást és 144,4 milliárd euró­nyi kifizetést irányoz elő. Ez a 2017. évi uniós költségvetéshez képest 0,6, illet­ve 7,4%-os növekedést jelent. A kifizeté­sek jelentős növelésére azért van szükség, mert a 2014–2020-as időszak programjai már a végrehajtás előrehaladott szakaszá­ban lesznek.

A tanács továbbá jóváhagyott két olyan javaslatot, amelyek értelmében a 2017. évi költségvetésből nyújtanak támogatást munkanélküli fiataloknak, illetve a 2016- os földrengéssorozat által sújtott olasz ré­gióknak.

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló költségvetési tervezetével kapcsola­tos információk magyar nyelven a http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm honlapon keresztül érhetőek el.