EU HÍREK

/ Szakma 2017. szeptemberi lapszám

Nemteljesítő hitelek kezelése

Az Európai Unió Tanácsa 2017. július 11- én cselekvési tervet fogadott el az úgy­nevezett nemteljesítő hitelek (vagyis az olyan bankhitelek, amelyeket késve fizet­nek vissza, illetve amelyek visszafizetésé­re a biztosíték értékesítése nélkül nem le­het számítani) bankszektorbeli kezelésére.

A terv olyan szakpolitikai intézkedése­ket tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a nemteljesítő hitelek változatlanul magas állományának csökkentéséhez és a prob­léma újabb előfordulásának megakadá­lyozásához az EU-ban.

A Tanács egy szakértői jelentés alapján az alábbi területeken tart intézkedéseket szükségesnek: bankfelügyelet; a fizetés­képtelenségi és követelésbehajtási rend­szerek reformja; a nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak fejlesztése; a bank­rendszer átalakítása. A Tanács rendszere­sen visszatér majd a kérdésre.

A Pénzügyi Szolgáltatásokkal Foglalko­zó Bizottság nemteljesítő hitelekkel fog­lalkozó alcsoportjának 2017. évi jelenté­se angol nyelven érhető el a http://data. consilium.europa.eu/doc/document/ST- 9854-2017-INIT/en/pdf honlapon.

A tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv kiigazítása

2017. július 11-én a Tanács következteté­seket fogadott el a tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv bizottsági felülvizsgálatáról.

A Tanács megújította elkötelezettségét a cselekvési terv iránt, amelynek célja a tel­jes körű tőkepiaci unió létrehozása 2019 végéig. A Tanács a Bizottság által javasolt több kiemelt kezdeményezést is támoga­tott. A következtetésekben a Tanács kieme­li, hogy a cselekvési terv végrehajtása jól halad, hiszen az intézkedések közel kéthar­mada már megvalósult. 2015. szeptembe­ri elindítása óta ugyanakkor több kihívás is jelentkezett, amelyek miatt szükségessé vált a cselekvési terv megerősítése.

A Tanács a cselekvési terv következő prioritásait emelte ki: a tőkepiacok meg­erősítése, ezzel vonzóbbá téve az európai vállalatokat és infrastrukturális projekteket a befektetők számára; a forráshoz jutás ja­vítása, mindenekelőtt az európai kkv-k és induló vállalkozások esetében, különösen az innovatív iparágakban.

A Bizottság a 2017. június 8-án kiadott közleményében ismerteti a félidős érté­kelést, amelyben kiemelt hangsúlyt kap­nak a fenntartható finanszírozáshoz és a pénzügyi technológiához kapcsolódó in­tézkedések.

A tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv félidős felülvizsgálatáról szóló tanácsi következtetések a https://ec.europa.eu/ info/sites/info/files/communication-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf honla­pon érhetőek el angol nyelven.

Az adótervezésben közreműködő köztes sze­replőkre vonatkozó új átláthatósági szabályok

Az Európai Bizottság 2017. június 21-én új, szigorú átláthatósági szabályokat java­solt az olyan köztes szereplőkre – például adótanácsadókra, könyvelőkre, bankokra és ügyvédekre –, amelyek ügyfeleik szá­mára adótervezési konstrukciókat tervez­nek és kínálnak.

A bizonyos jellemzőkkel és jellegzetes­ségekkel rendelkező – a kormányok szá­mára potenciálisan veszteséget eredmé­nyező –, határokon átnyúló adótervezési konstrukciókat mostantól alkalmazásukat megelőzően, automatikusan be kell je­lenteni az adóhatóságoknál. A Bizottság meghatározta az ilyen konstrukciók főbb jellegzetességeit. Ilyenek például a vesz­teségek felhasználása az adófizetési köte­lezettségek csökkentésére, a különlegesen kedvező adórendszerek, vagy az olyan országokban megengedett módszerek, amelyek nem felelnek meg a jó kormány­zás nemzetközi normáinak.

A tagállamok egy központi adatbázison keresztül automatikusan kicserélik egymás között az adótervezési konstrukciókról tu­domásukra jutott információkat, így idő­ben figyelmeztetést kapnak az adókike­rüléssel kapcsolatos új kockázatokról. Ez lehetővé teszi számukra, hogy intézkedé­seket hozzanak a káros módszerek ellen.

Az új, átfogó szabályok valamennyi köztes szereplőre, potenciálisan káros konstrukcióra, valamint az összes tagál­lamra kiterjednek. Az egy vagy több jel­legzetességgel rendelkező adózási konst­rukciók részleteit a konstrukció ügyfélnek történő kiajánlásától számított öt napon belül jelenteni kell a köztes szereplő szék­helye szerinti adóhatóságnál.

A Bizottság a közigazgatási együttmű­ködésről szóló irányelv (DAC) módosí­tására vonatkozó javaslatot konzultáció céljából az Európai Parlament, majd jó­váhagyás céljából a Tanács elé terjeszti. A tervek szerint az új jelentéstételi köve­telmények 2019. január 1-jén lépnének hatályba, és az uniós tagállamok ezt kö­vetően 3 havonta kötelesek az informá­ciócserére.

A köztes szereplőkre vonatkozó új átlátha­tósági szabályokat érintő kérdések és vá­laszok elérhetőek angol nyelven a http:// europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17- 1677_en.htm honlapon.