EU HÍREK

/ szakma 2017. júliusi lapszám

Javaslatcsomag a banki kockázatok csökkentésére

Az Európai Unió Tanácsa 2017. június 16-án megállapodott a banki ágazatbe­li kockázatok csökkentését célzó javas­latcsomaggal kapcsolatos álláspontjáról. A csomag a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helyéről (banki hi­telezői hierarchiáról) szóló irányelvterve­zetet és az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás fokozatos bevezetését célzó átmeneti szabályozás­ról szóló rendelettervezetet tartalmazza.

Banki hitelezői hierarchia

A bankok helyreállításáról és szanálásá­ról szóló 2014/59/EU irányelv értelmé­ben a fizetésképtelenségi eljárások során a biztosított betétek elsőbbséget élveznek a (100 ezer euró feletti értékű) nem biz­tosított betétekkel szemben, illetve a ter­mészetes személyek és a kkv-k betétei el­sőbbséget élveznek más követelésekkel szemben. Nem írja viszont elő az előre­sorolt fedezetlen, hitelviszonyt megteste­sítő értékpapírok más fedezetlen követelé­sekkel szembeni alárendelését.

Ennek előírása most szükségessé vált a Pénzügyi Stabilitási Tanács 2015. novemberben kiadott, teljes veszteségviselő képességre (TLAC) vonatkozó standardja nyomán. A rendszerszempontból jelentős bankok által 2019-ben teljesítendő TLAC standard értelmében e bankok kötelesek lesznek alárendelt instrumentumokat tar­tani („alárendeltségi követelmény”).

Az irányelvtervezet ezért kötelezi a tag­államokat az olyan előresorolt, de nem elsőbbségi, hitelviszonyt megtestesí­tő instrumentumok új osztályának létre­hozására, amelyek figyelembe vehetők az alárendeltségi követelmény teljesítése céljából. Az elsősorban a bankok helyre­állításáról és szanálásáról szóló irányelv 108. cikkét módosító tervezet elsőbbsé­get élvez a banki szabályozás területén az Európai Bizottság által 2016 novemberé­ben benyújtott többi javaslattal szemben. A cél a jogbiztonság elérése, mind a ban­kok, mind a befektetők érdekében.

Az IFRS 9 bevezetéséhez kapcsolódó átmeneti időszak

Az EU-ban működő bankok számára a 2016/2067 rendelettel befogadott IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási stan­dard alkalmazása már a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénz­ügyi éveiktekintetében kötelező. A stan­dard célja a pénzügyi eszközök veszteség­viselő képességének javítása a pénzügyi válság során felmerült problémák keze­lése révén. Az intézkedés a G20-csoport felhívása nyomán született, amely szerint fokozottabban előretekintő modellt kell alkalmazni a pénzügyi eszközök várható hitelezési veszteségeinek megjelenítésére.

Az IFRS 9 bevezetése ugyanakkor a vár­ható hitelezési veszteségekre képzett cél­tartalék hirtelen jelentős mértékű meg­növekedéséhez vezethet, és ennek kö­vetkeztében a bankok tőkemegfelelési mutatóinak csökkenését eredményezheti. Ezért 2018. január 1-jétől kezdődően át­meneti szabályozásra van szükség. Ezért született az a döntés, hogy az Európai Bi­zottság szélesebb körű szabályozást tar­talmazó 2016. novemberi, a banki tőke­követelményekről szóló 575/2013/EU ren­deletet módosító javaslatából bizonyos rendelkezéseket le kell választani, és gyor­sított eljárás keretében kell elfogadni.

Az elnökség kidolgozta az ennek meg­felelő rendelettervezetet, amely lehetővé tenné a bankok számára, hogy egy ötéves átmeneti időszak folyamán a megnöveke­dett várható hitelezési veszteségekre kép­zett céltartalék egy részét „plusztőkeként” beszámítsák az elsődleges alapvető tőké­be. Ez a tőkébe beszámítható többlet az átmeneti időszak folyamán fokozatosan nullára csökken majd. A rendelettervezet egy hároméves kivezető időszakról is ren­delkezik azon mentességre vonatkozóan, amelyet igénybe véve a bankoknak nem kell alkalmazniuk a közszektorral szembe­ni, más tagállam pénznemében denomi­nált kitettségeik nagykockázat-vállalásként való elszámolására vonatkozó értékhatárt.

A mentességet a bankok több olyan euróövezeten kívüli tagállam esetében is alkalmazzák, amelynek euróban denomi­nált állampapírjával rendelkeznek. Ha nem kerülne sor az 575/2013/EU rendelet mó­dosítására, ez a mentesség 2017. decem­ber 31-étől már nem lenne alkalmazható. A kivezető időszak célja az e mentesség megszűnéséből fakadó hatások enyhítése.

Tervezetek elérhetősége

A fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helyére vonatkozó irányelvter­vezet magyar nyelven is elérhető a http:// data.consilium.europa.eu/doc/document/ ST-9479-2017-INIT/hu/pdf honlapon, az IFRS 9 bevezetéséhez kapcsolódó átme­neti időszakra vonatkozó rendeletterve­zet pedig a http://data.consilium.europa. eu/doc/document/ST-9480-2017-INIT/hu/ pdf honlapon.