EU-HÍREK

/ Szakma 2016. szeptemberi lapszám

Elfogadták az adókikerülés elleni szabályokat

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2016. július 12-i ülésén fogadták el a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerü­lési gyakorlatok elleni szabályok megál­lapításáról szóló 2016/1164. irányelvet, amely a nagyvállalatok által széleskö­rűen alkalmazott, az adókötelezettség csökkentésére irányuló gyakorlatokkal szemben kíván fellépni. Az agresszív adótervezési gyakorlatokkal szemben a belföldi társaságiadó-alapok védelmét célzó új irányelv átültetésének határideje: 2018. december 31., a tőkekivonás meg­adóztatására vonatkozó szabályok eseté­ben: 2019. december 31. Az irányelv szö­vege magyar nyelven is elérhető a http:// eur-lex.europa.eu/ honlapon keresztül.

Átláthatósági megállapodás Monacóval

Az Európai Unió és Monaco 2016. jú­lius 12-én a magánmegtakarításokkal kapcsolatos adóügyi megfelelésre irá­nyuló megállapodást írt alá. A megálla­podás kötelezővé teszi az EU tagállamai és Monaco közötti automatikus informá­ciócserét, így segíti az adókijátszás elle­ni fellépés hatékonyságának növelésére irányuló törekvéseket. A megállapodás nyomán lehetővé válik, hogy az adóha­tóságok a határokon túl is hozzáférhes­senek az egymás lakosainak pénzügyi számláit érintő információkhoz.

Az EU-tagállamok a Monacóban bankszámlával rendelkező állampolgá­raik nevét, címét, adószámát, születési dátumát, illetve monacói bankszámláik részletes pénzügyi adatait, számlaegyen­legeit is megismerik majd. A szabályo­zás teljes mértékben összhangban áll az OECD/G20-ak automatikus információ­cserére vonatkozó globális standardjával.

Az elmúlt időszakban az unió hasonló tartalmú megállapodást kötött már Svájc­cal, Liechtensteinnel, San Marinóval és Andorrával. Az EU-nak és Monacónak időben meg kell erősítenie, illetve jóvá kell hagynia a megállapodást, hogy az hatályba léphessen. A felek arra fognak törekedni, hogy a megállapodás 2017. ja­nuár 1-jén hatályba léphessen.

Újabb lépések az adózási átláthatóság fokozására és az adóvisszaélés visszaszorítására

Az Európai Bizottság 2016. július 5-én határozta meg az adózási átláthatóság előmozdítását célzó kampányának kö­vetkező lépéseit az EU-ban előforduló adókijátszás és adókikerülés elleni küz­delem érdekében.

A médiában nemrégiben kiszivárog­tatott panamai dokumentumok feltárták azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé tették, hogy az adócsalók adóparadi­csomokban rejtsék el vagyonukat. Az ilyen módszerek visszaszorítására több uniós szintű rendelkezés született (pél­dául: a mesterséges adórendelkezések megakadályozását célzó új szabályok, valamint a pénzügyi számlákra vonat­kozó átláthatósági követelményekre, az adómegállapításokra és a multinacioná­lis vállalatok tevékenységére vonatkozó szabályok). Az adójogi keretben azon­ban még mindig vannak hézagok, ame­lyeket ki kell küszöbölni az adóvisszaélés és az illegális pénzmozgások megakadá­lyozására.

A negyedik pénzmosási irányelv mó­dosítására irányuló javaslatával párhu­zamosan az Európai Bizottság egy köz­leményt is előterjeszt, amely kijelöli a méltányosabb, átláthatóbb és hatéko­nyabb adózás kialakítását célzó munka prioritásait.

A legfontosabb intézkedések a követke­zők:

  • Az adóhatóságok ellátása a szükséges információkkal. Az adóhatóságoknak a javaslat szerint hozzá kell férniük a pénzmosás elleni nemzeti információkhoz, különös tekintettel a tény­leges tulajdonosokkal kapcsolatos információkra és az átvilágítási infor­mációkra (az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló irányelv módosításával).

  • A hatóságok rendelkezésére álló in­formációk kibővítése. Mind a meglé­vő, mind az új számlákat át kívánják világítani, a passzív vállalatokra és ala­pokra komolyabb ellenőrzés és szigo­rúbb szabályok lesznek érvényesek (a negyedik pénzmosási irányelv javasolt módosításaival).

  • A tényleges tulajdonjog nemzetközi át­láthatóságának fokozása. A potenciáli­san érintett vállalatok és alapok tény­leges tulajdonosairól meglévő nemzeti információkkal kapcsolatban a tagál­lamok automatikus információcseréjét javasolják.

  • Az adótanácsadói tevékenység fel­ügyeletének javítása. Az Európai Bi­zottság megvizsgálja, hogyan lehetne eredményesebben fókuszálni az adó­tanácsadók tevékenységére, illetve hatékonyan fékezni az agresszív adó­tervezést előmozdító és lehetővé tévő piaci szereplők tevékenységét.

  • A jó adóügyi kormányzás világszintű előmozdítása és a nem együttműködő joghatóságok kezelése.

  • A visszaélést bejelentő személyek vé­delme. Az adókijátszás és adókikerü­lés számos esetére nemrégiben, a vis­szaélést bejelentő személyek fellépése nyomán derült fény.

A közleményben meghatározott intéz­kedéseket az Európai Bizottság az elkö­vetkező hónapokban konkretizálni fog­ja, majd egyenként meghatározza, hogy azok miként valósíthatók meg a legmeg­felelőbben uniós szinten.