EU-HÍREK

/ Szakma 2016. július-augusztusi lapszám

A Tanács elfogadta az adókikerülés elleni szabályokról szóló álláspontját

A vállalati adókikerülés megakadályo­zását célzó szabályok megerősítésére alkotott, 2016. januári európai bizott­sági javaslatcsomag részeként a Gaz­dasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) 2016. május 25-i ülésén elfogadta a multinacionális vállalatok adózásával kapcsolatos információcseréről szóló irányelvet, valamint az adózás átlátha­tóságának harmadik országokkal kap­csolatos szempontjairól szóló következ­tetéseket. A Tanács 2016. június 21-én megállapodott az adókikerülési gyakor­latok elleni szabályok megállapításáról szóló irányelvtervezetről is.

Az irányelv célja a nagyvállalatok ál­tal széles körűen alkalmazott adókike­rülési gyakorlatokkal szembeni fellépés. Elsősorban azokra a helyzetekre fóku­szál, amelyekben vállalatcsoportok a nemzeti adórendszerek közötti eltérése­ket kihasználva igyekeznek csökkenteni a teljes adókötelezettségüket. A társa­sági adó alanyaira kiterjedő irányelvter­vezet öt fő elemre bontható: a kamat­levonás korlátozására, a tőkekivonás megadóztatására, a visszaélés elleni ál­talános szabályokra, az ellenőrzött kül­földi társaságokra vonatkozó szabályra, valamint a hibrid struktúrákat alkalmazó adóelkerülési módszerekkel kapcsola­tos szabályokra.

A tagállamoknak 2018. december 31- ig át kell ültetniük az irányelvet nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezéseikbe, kivéve a tőkekivonás megadóztatására vonatkozó szabályokat, amelyek ese­tében az átültetés határideje 2019. december 31.

Az adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló irány­elv szövege angol nyelven érhető el a http://data.consilium.europa.eu/doc/ document/ST-10426-2016-INIT/en/pdf internetes oldalon keresztül.

Egy évvel halasztották a pénzügyi esz­közök piacaira vonatkozó új szabályok alkalmazását

Az ECOFIN 2016. június 17-i ülésén rendeletet és irányelvet fogadott el az új értékpapír-piaci szabályok alkalma­zásának egy évvel való elhalasztásáról. A halasztásra azért van szükség, mert a szükséges adatinfrastruktúrák nem lesz­nek időben üzemkészek.

A jelenleg a pénzügyi eszközök pi­acait szabályozó 2004/39/EK (MiFID) irányelvet az uniós pénzügyi piacok in­tegrációjának, versenyképességének és hatékonyságának előmozdítása érdeké­ben két jogalkotási eszköz módosítja és váltja fel. A 600/2015 (MiFIR) rendelet a kereskedési tevékenységek átláthatóságát és a verseny javítását célozza a köz­zétételre vonatkozó követelményekre vonatkozó mentességek alkalmazásának korlátozásával. A 2014/65/EU (MiFID II) irányelv módosítja a befektetési szolgál­tatások nyújtóira vonatkozó engedélye­zési és szervezeti követelményeket érin­tő és a befektetővédelmi szabályokat.

Az új rendelet értelmében a tagálla­moknak 2017. július 3-ig kell átültetni­ük a MiFID II-t nemzeti jogrendjükbe, az alkalmazás kezdő időpontja pedig 2018. január 3. mind a MiFID II, mind a MiFIR esetében. Az új rendelet mó­dosításokat is tartalmaz a saját számlás kereskedésre, az ún. ügyletcsomagokra, az értékpapír-finanszírozási ügyletekről szóló uniós irányelvhez való igazítás­ra és a piaci visszaélésről szóló rende­let egyes rendelkezéseinek alkalmazási időpontjára vonatkozóan is.

A MiFID II egyes időpontok tekin­tetében történő módosításáról szóló irányelvtervezet a http://data.consilium. europa.eu/doc/document/PE-23-2016- INIT/hu/pdf honlapon, a MiFIR és más rendeletek egyes időpontok tekinteté­ben történő módosításáról szóló ren­delettervezet a http://data.consilium. europa.eu/doc/document/PE-24-2016- INIT/hu/pdf honlapon érhető el magyar nyelven.

Tanácsi álláspont az értékpapír-kibocsá­tási tájékoztatókra vonatkozó új szabályokról

Az ECOFIN 2016. június 17-i ülésén az értékpapírok piaci bevezetésekor köz­zéteendő tájékoztatóról szóló rende­lettervezet témájában megerősítették a Coreper keretében elért megállapodást, és felkérték az elnökséget, hogy kezd­je meg a tárgyalásokat az Európai Par­lamenttel.

A rendelettervezet célja, hogy csök­kentse a tulajdon- és hitelviszonyt meg­testesítő értékpapírok kibocsátását ne­hezítő egyik legfontosabb szabályozási akadályt. A tájékoztatók közzétételével kapcsolatos adminisztratív kötelezettsé­gek egyszerűsítését, lazítását úgy segíti, hogy továbbra is biztosított legyen a be­fektetők megfelelő tájékoztatása. A szö­veg egy hatályos irányelvet alakít át ren­deletté, és csökkenteni fogja a tagállami végrehajtás során felmerült különbsége­ket. A tőkepiaci unió céljainak megfele­lően az egységes uniós piac egészében megerősíti majd a tájékoztatókra vonat­kozó szabályok összhangját.

Az értékpapírok piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló ren­delettervezet szövege magyar nyelven is elérhető a http://data.consilium.europa. eu/doc/document/ST-9801-2016-INIT/ hu/pdf oldalon.a