VERSENYBEN VAGYUNK! - INTERJÚ DALE A. MARTINNAL

/ 2019. novemberi lapszám
VERSENYBEN VAGYUNK! - INTERJÚ DALE A. MARTINNAL

„Számomra az oktatás mellett a digitalizáció az egyik legfontosabb kihívás, ahol a kormánynak és a vállalati szférának nagyjából párhuzamosan kell lépnie” – mondja a Siemens Zrt. elnökvezérigazgatója, a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja.

– A SZAKma fő témája novemberben a nemzeti versenyképességi program. A Nemzeti Versenyképességi Tanácsban folytatott munkáját mennyire alapozza a korábbi kamarai munkájára? Mit tart a legfontosabbnak ebben?

– A Német–Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként lettem a Nem­zeti Versenyképességi Tanács (NVT) tagja és bár a maximális három ciklus kitöltése, azaz hat év után idén tavas­szal az elnöki pozícióból leköszöntem, és Sávos Andrást választották a kamara új elnökévé, öröm számomra, hogy to­vábbra is az NVT munkájának része lehetek. Németország ma is Magyaror­szág legjelentősebb külföldi tőkebefek­tetője, így a hazai német cégek vélemé­nye – reményeim és tapasztalataim sze­rint egyaránt – komoly súllyal esik latba a kormányzatnál. Úgy vélem, hogy a né­met háttér az NVT-ben is érdekes és ér­tékes. Ehhez a kamara által biztosított információk jó és tényszerű alapot ad­nak – mint például az évente megjelenő, a magyarországi befektetői hangulatot felmérő konjuktúrajelentés. Számomra érték, hogy a gazdasági kormányzat és a gazdaság szereplői egymással párbe­szédet folytathatnak, és olyan javasla­tok, megoldások születhetnek, amelyek mindkét fél és végül az ország számára is előnyökkel járnak. Az NVT munkája során is bebizonyosodott, hogy ha egy párbeszéd konstruktív, akkor előremu­tató eredményeket lehet elérni.

– Ma Magyarországon egyre kiszá­míthatóbb a vállalkozási környezet, a GDP több mint négy százalékkal nőtt az elmúlt évben, évek óta tart a stabi­lizáció, látható a fejlődés. Miért van szükség a versenyképességi programra és milyen változásokra számít?

– A versenyképesség nem egy pilla­natnyi, statikus állapot, hanem egy di­namikus, a külső és belső tényezők ha­tására folyamatosan, rugalmasan vál­tozó, összetett helyzet. Ma Magyaror­szágon valóban kedvezők, sőt, biztatók a gazdasági mutatók, de mindig előre kell gondolkodnunk, hogy ez így is marad­hasson. Figyelembe véve a világgazda­ságban jelenleg is látható kihívásokat és a magyar gazdaság nemzetközi ten­denciáknak való (pozitív és negatív) ki­tettségét, fel kell készülnünk arra, hogy a versenyképességünk akkor is erőtel­jes legyen, ha a külső környezet nem a számunkra kedvező irányba mozdul el.

Tehát a versenyképesség biztosítá­sára, fenntartására folyamatosan töre­kedni kell – olyankor a leginkább, ami­kor jók a mutatók, hiszen ekkor időben tudjuk megalkotni a jövőre vonatkozó stratégiákat. És ne felejtsük el, hogy más országok is ugyanúgy a folyama­tos fejlesztésért tesznek lépéseket: ver­senyben vagyunk!

Ez a vállalati világban sem ismeret­len: a vállalatok is folyamatosan meg­méretik magukat a környezettel és a ver­senytársakkal, és előretekintve fogal­maznak meg „jobbító” intézkedéseket. A megcélzott eredmény az, hogy jobb legyen Magyarország relatív pozíciója.

– Hatékonynak, hatásosnak tartja a programot és a benne foglaltakat? Mit emelne ki belőle mint legjobb intézke­dést vagy tervezett akciót?

– Fontos témákkal foglalkozunk, ame­lyek hosszú távon is befolyásolják az or­szág versenyképességét. Ezek közül a hozzám közelállókat említeném, mint a digitalizáció, az oktatás vagy éppen a nyelvoktatás. Rövid távon pedig bi­zonyos iparágak ösztönzésére az adó­politika adhat – és kell is adnia – érté­kes impulzusokat.

Számomra az oktatás mellett a digitalizáció az egyik legfontosabb kihí­vás, ahol a kormánynak és a vállalati szférának nagyjából párhuzamosan kell lépnie. Egyszer a vállalati szféra lép előre, egyszer a kormányoldal. Ha túl nagy a különbség a kettő között, akkor nem ösztönzés, hanem feszültség lesz az eredmény. Természetesen az ösztön­zés a cél. Mondanék két példát: az autó­pályamatrica-leolvasó rendszernél Ma­gyarország az élenjárt és lehetővé tette az EKÁER bevezetését, ahol pontosan ez a szinkronizáció volt fontos a válla­lati és az állami szféra között. Ebben a kormányzat előrelépést tett, és ma egy jól működő rendszer létezik, ami hozzá­járul a gazdaság kifehérítéséhez.

A másik példa a készpénzhasználat: több mint húsz éve a magyarországi Siemensnél gyakorlatilag minden át­utalással vagy hitelkártyával működik. A digitális korszakban például ebbe az irányba is kellene haladni.

– A munka terheinek csökkentése évek óta tart, a hatéves bérmegálla­podásnak köszönhetően a régiós átlag szintjére csökkentek a járulékok-adók. Mit lenne érdemes tenni még ezen a te­rületen?

– Az elmúlt évek során a bevételi ará­nyok a jövedelem típusú adókról egyre inkább a jobban ellenőrizhető, jobban beszedhető forgalmi, fogyasztási adók irányába tolódtak. Évről évre csökken a munkát terhelő közterhek mértéke, a kedvezményrendszer szűkítésével elvi­leg mérséklődik az adóadminisztráció.

De még mindig magas az állami új­raelosztás mértéke. További csökken­tésre van szükség a munkabérek köz­terheit, valamint az adófajták számát és ezeknek az adminisztrációját illetően.

Mint utógondolat: a (régiós) átlag nem lehet cél. Ahogy az olimpiák jelszava is: „Citius, altius, fortius”, úgy nekünk is gyorsabbnak, magasabbnak, erősebb­nek kell lennünk, de ez jelenthet egy­szerűbbet, gazdaságosabbat és hatéko­nyabbat is.

– Az adórendszer egyszerűsítése és az adóadminisztráció csökkentése is célként megjelölt témák. Mit gondol a magyar adózási rendszerről? Kijelent­hetjük, hogy az irány jó?

– A versenyképesség szempontjából elengedhetetlen az adóadminisztráció to­vábbi egyszerűsítése. Az online pénztár­gépek és az online számlázórendszer be­vezetése után a következő lépcső a bér­számfejtési rendszerek közvetlen adóha­tósághoz történő kapcsolása lehet, mely­nek következtében megszüntethető lenne a vonatkozó céges adóbevallási kötele­zettség. Ezzel párhuzamosan vizsgálni lehetne az egyik legnagyobb céges ad­minisztrációval járó, az általános for­galmi adó bevallása egyszerűsítésének a lehetőségét.

A pénzügyi kormányzat évek óta kon­zekvensen ez irányba halad, a célnak megfelelően történnek az adózási jog­szabály-korrekciók, így az adózási kör­nyezet egyre kiszámíthatóbbá válik.

Értékes szemléletváltás például az is, hogy a hatóság előre elkészíti az éves személyes jövedelmi adóbevallásokat, büntetés helyett.

– A digitális gazdaság, papírmentesség – ön szerint reális elképzelések? Hol tart Magyarország, és mivel, miben, ho­gyan érdemes felzárkóznia?

– A digitális gazdaság kialakítása a ver­senyképesség egyik fő tényezője lesz a jövőben. A papírmentesség már sok terü­leten elindult, de természetesen még van hova fejlődni – már csak azért is, mert a világ egyre gyorsuló ütemben halad előre. Fontos a konzekvens, folyamatos fejlődés. Új intézkedéseket nem szabad elsietve bevezetni, de a lemaradás veszé­lyezteti a versenyképességet, sőt árt neki.

– Ön szerint mi a versenyképesség kulcsa?

– A versenyképesség biztosításában – akármilyen időszakról, akármilyen szervezetről vagy országról beszélünk – kiemelt szerepe van a megfelelő hely­zetfelismerésnek, az innovációnak, va­lamint a rugalmasságnak és az alkal­mazkodásnak. A mai világot egyértel­műen a digitalizáció befolyásolja mint meghatározó tényező. A Siemensnél is ebbe az irányba haladunk, mert a digitalizáció révén biztosítható, hogy a vállalat hosszú távon is versenyké­pes maradjon.

Mint példa, bízom benne, hogy a Sie­mens az ipar élén jár a digitalizációban: az ipar 4.0 térhódítása révén már most meggyőző eredmények láthatók, ahol bi­zonyíthatóan javul a hatékonyság, azaz gyorsabban lehet jó vagy jobb telje­sítményt elérni. A digitalizáció pedig más területekre kiterjesztve is előnyö­ket hozhat.

– Egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy se nem magyar, se nem külföldi. Talán van rálátása: mi az, amit mi ma­gyarok leginkább eltanulhatnánk a né­metektől?

– Inkább általánosságban fogalmaz­nék meg néhány, számomra fontos elvet. Ezek közül az egyik a hosszú távú, kor­rekt együttműködés. Közös célokat kell meghatározni és ezeket együtt megva­lósítani. Ha a célok jók, akkor a megva­lósításnak is jól kell működnie. Az ese­tek többségében nem elég egy jó ötlet, a jó és kitartó megvalósítás a siker kul­csa. Ha pedig már van egy jó megoldás, akkor azt kellene tudatosítani és alkal­mazni is. Egy konkrét példa erre, hogy még mindig számtalan helyzetben állí­tanak ki áfás számlát, pedig ha az em­ber kártyával fizet, nem lenne szüksé­ges. Így a „digitális fizetésnek” van egy nagy előnye, ami vásárlási és cégszin­ten is felgyorsítja a könyvelési folya­matot. Több ilyen digitális előnyt kell „teremteni” és a köztudatba jobban be­vinni, hogy az élet minél több terüle­tén lehessen élni a digitalizáció nyúj­totta előnyökkel.

Azt is hasznosnak vélem, ha van bá­torságunk arra, hogy egy még nem tel­jes mértékben kiterjeszthető koncepciót megvalósítunk, mondjuk 80 százaléko­san, mert azzal sok értékes időt nyerhe­tünk. Ne várjunk arra, amíg 100 száza­lékosan be lehet vezetni. A versenyké­pesség fontos eleme, hogy milyen gyor­san tudunk jó ötleteket megvalósítani. Ez nem minden területen kivitelezhető, de a mai, digitális világban a sebességnek még fontosabb szerepe lett.

– A Siemens mintegy 3800 munka­vállalót foglalkoztat Magyarországon, beszállítóik 82 százaléka magyar vállal­kozás, két éve csatlakoztak a beszállí­tói programhoz. Leírná röviden, ez mit jelentett, milyen eredményekre számí­tottak, és mi változott azóta?

– A Siemens Zrt. mint integrátor csat­lakozott a programhoz, elsősorban a ku­tatás-fejlesztési részlegünk számára ke­restünk beszállítókat. Fejlesztéseink rö­vid távon lehetővé tették a kísérleti fej­lesztési szakaszok és a nagyüzemi gyár­tás megteremtésének lerövidítését, va­lamint a beszállítók által gyártott ter­mékek/végzett szolgáltatások minőségi fejlesztését, kapacitásuk hatékonyabb kihasználását.

A beszerzések hatására a k+f tevé­kenységünk infrastrukturális háttere fejlődött, ennek köszönhetően gyorsab­ban, nagyobb hatékonysággal és pon­tossággal tudunk ellátni bizonyos fel­adatokat, így az új technikai megoldá­soknál meg is tudtuk növelni a magyar beszállítói hányadot. Fontos, ahogyan Németországban is a kkv-k szerepe. Ők biztosítják a legnagyobb foglalkoztatást és itt is rejlik a legnagyobb potenciál a gazdaság növekedésére. Ez végül az in­tegrátorprogram fő célja.

– Ön hat éven keresztül, három cik­luson át volt a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke. Mit hi­ányol az ott végzett munkájából?

– Nagy megtiszteltetésnek és szemé­lyesen nagy kihívásnak tartottam, hogy hat éven keresztül képviselhettem a Ma­gyarországon jelen lévő német cégeket és, hogy még most is a kamara vezető­ségének tagja lehetek.

Számos új kezdeményezést indítot­tunk, párbeszédet folytattunk (és folyta­tunk) a kormányzattal, és olyan, a gaz­daság és a vállalatok számára egyaránt fontos témákat tűztünk a zászlónkra, mint a duális képzés, a digitalizáció és innováció, a munkaerőpiaci hely­zet vagy a munka és a család össze­egyeztethetősége. Természetesen vol­tak és vannak további tervek is, ame­lyek megvalósítása már az utódom ki­hívása – az ország és a gazdasági sze­replők érdekeinek kölcsönös figyelem­bevételével.