ESG: HITELESSÉG A SZÁMOK MÖGÖTT – AZ ESG-MINŐSÍTÉSEK MEGBÍZHATÓSÁGA

Egyre több gazdálkodó szervezet készíti már el környezeti (Environment), társadalmi (Social) és irányítási (Governance) teljesítményéről szóló jelentését. Tanulmányukban a szerzők az ESG-minősítést végző társaságok által közzétett pontszámok megbízhatóságának és átláthatóságának vizsgálata kapcsán arra a kérdésre keresik a választ, hogy mennyiben lehet támaszkodni a különböző adatszolgáltatóktól származó ESG-pontszámokra.

A fenntarthatóság üzleti életben való megjelenésének köszönhetően egyre több piaci szereplőt foglalkoztat a kör­nyezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is tömörítő ESG-minősí­tés, amelyet külső értékelő cégek készíte­nek. Ennek a növekvő keresletnek a ha­tására az ESG-minősítők piacán egyre több szereplő jelent meg, amelyek eltérő megközelítéseket és mérési módszerta­nokat hoztak magukkal. Így felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen mennyi­ben tekinthetők megbízhatónak a külön­böző ESG-minősítők által kiadott pont­számok és mennyiben lehet ezek alap­ján a vállalatok fenntarthatósági telje­sítményét összehasonlítani.

Az egyes ESG-minősítést végző társa­ság módszertanának tartalomelemzése azt mutatja, hogy az ESG-minősítések mögött meghúzódó mérési metodológia több ponton is különbözik. A leglénye­gesebb eltérések a méréshez, a lefedett témakörökhöz és magához a pontozási rendszerhez kapcsolódnak. Így elmond­ható, hogy a minősítők mérési metodi­kája nem feltétlenül biztosít megbízható alapot a vállalatok fenntarthatósági tel­jesítményének számszerű értékeléséhez. Az ESG-minősítést végző társaságok ál­tal közreadott pontszámok megbízható­ságának számszerű vizsgálata is hasonló eredményeket hozott. A különböző mi­nősítőktől származó pontszámok men­tén elvégzett kapcsolatvizsgálat ugyanis azt mutatja, hogy az egyes ESG-minő­sítést végző társaságok által közzétett pontszámok mentén nem lehet megbíz­hatóan összehasonlítani a vállalatokat fenntarthatósági teljesítményük alapján. A kapcsolatvizsgálat rámutatott arra, hogy bár az aggregált pontszámok ese­tében vannak olyan minősítők, amelyek értékelései szoros és szignifikáns kap­csolatban állnak egymással, ez azonban megtévesztő lehet. Az ESG egyes szem­pontjai mentén lefolytatott korrelációk ugyanis azt bizonyítják, hogy csupán a környezeti szegmensre vonatkozóan ta­lálhatunk erős, szignifikáns kapcsolatot az egyes értékelések között, míg a tár­sadalmi szegmens esetén inkább köze­pes, a vállalatirányítási szegmens ese­tében gyenge korreláció jelzi a minősí­tést végző intézetek értékelési módszer­tanában rejlő eltéréseket. A pontszámok összehasonlíthatósága ellen szól az is, hogy az egyes iparágak mentén végzett korrelációs vizsgálat is csupán egy-egy esetben, egy-egy iparágra vonatkozóan jutott szignifikáns eredményre. Így el­mondható, hogy a pontszámokat az egyes iparágak mentén sem lehet megbízha­tóan összehasonlítani.

Ezekből a megállapításokból tehát arra le­het következtetni, hogy a vizsgált ESG-mi­nősítést végző társaságok által közzétett pontszámok nem feltétlenül biztosítanak megbízható alapot az esetleges befektetési, vagy finanszírozási döntések meghozata­lához. A kutatási eredmények rávilágíta­nak arra, hogy az ESG-pontszámok meg­bízható összehasonlításához szükség van annak megértésére is, hogy az egyes mi­nősítők milyen értékelési módszertant al­kalmaznak. Ennek megfelelően pedig az lenne célravezető, ha a befektetők azok­nak a minősítő társaságoknak az értékelé­seit részesítenék előnyben, amelyek meto­dológiája a leginkább illeszkedik az adott befektető elvárásaihoz és preferenciáihoz.

 

A tanulmány az alábbi linkekre kattintva tölthető le:
          Tanulmany_2022_december.docx