„AZ IFRS-EKRE VALÓ ÁTTÉRÉS NEM TECHNIKAI, HANEM SZEMLÉLETBELI KÉRDÉS” - INTERJÚ BERKI ERVINNEL

/ 2019. áprilisi lapszám
„AZ IFRS-EKRE VALÓ ÁTTÉRÉS NEM TECHNIKAI, HANEM SZEMLÉLETBELI KÉRDÉS” - INTERJÚ BERKI ERVINNEL

„Nagyon vártuk ezt a lehetőséget, így anyavállalati szinten megszüntethettük a két számviteli rendszer szerinti könyvelést és beszámolást. A következő evidens lépés az lenne, hogy az anyavállalati és a konszolidált beszámolót egy közös beszámolóban lehessen elkészíteni, amire számos példa van az Európai Unióban és azon kívüli IFRS-t használó országokban” – emelte ki a MOL csoporszintű beszámolási vezetője.

– Ön a MOL Csoportnál a beszámolásért felelős vezető. Mi­lyen területek tartoznak Önhöz?

– Felelősségi körömbe tartozik a MOL Csoport külső pénz­ügyi jelentéseinek készítése, az azt alátámasztó számviteli fel­adatok szabályozása és a számviteli szervezetek munkájának a MOL 2030-as stratégiájához való illesztése. Ezekhez értelem­szerűen hozzátartozik a csoportszintű könyvvizsgálókkal való kapcsolattartás, a külső pénzügyi audit felügyelete a teljes cso­portban, valamint a kritikus számviteli döntések meghozatala. Mivel a MOL Csoport rendkívül aktív új cégek, üzletágak vá­sárlásában és alapításában, az ehhez tartozó döntés-előkészíté­sek, átvilágítások és integrálások pénzügyi támogatása teszi ki a munkám jelentős részét. Irányítom a belső digitális auditprog­ramot, ahol automatizáltan tudunk tranzakciós szintű – elsősor­ban pénzügyi – tevékenységeket ellenőrizni. „Mellékállásban” pedig pár bizottsági tagságot is viszek.

– Egy ekkora szervezetnél mekkora csapat dolgozik évről évre a beszámolókon?

– A negyedéves tőzsdei jelentéseken és az éves beszámolón közvetlenül négy, az IFRS gyakorlati alkalmazásában alapos is­meretekkel rendelkező specialista csapattagom dolgozik. A MOL csoportbeszámolón azonban ennél jóval többen dolgoznak: nagy jelentősségel bír a konszolidációs csapatom, akiket éppen transz­formálunk a Csoportszintű Üzleti Megoldások (GBS) szerveze­tünkbe. Persze minden lokáció számviteli vagy pénzügyi veze­tője kiveszi a részét az adatszolgáltatás területén. A MOL Cso­portnak most mintegy 140 leányvállalata van, és ez a szerteágazó üzletágaknak köszönhetően nagyjából 220 konszolidációs egysé­get tesz ki. Ezekből az adatokból kell összeállítani úgy a csoport­szintű számokat, hogy azok minden belső tranzakciós hatásoktól mentesek legyenek. Fontos szempont, hogy a befektetők, külső olvasók számára is elemzésre alkalmassá tegyük a beszámolókat.

– Ebben azt hallottam, elég jók: a BÉT-en az egyik legtraszparensebb vállalatként tartják számon a MOL-t. Mit kell ezért tenni?

– Ez elsősorban a befektetői kapcsolatok érdeme, de nyilván a csapatom támogatása és az éves beszámoló minősége is kell ehhez a háttérben. Az éves beszámolót két éve teljesen átstruk­turáltuk és – amennyire a szabályozás engedi – egyszerűsítet­tük. Kézzelfogható következménye ennek, hogy nem kell 50 oldalnyi számviteli politikát átlapozni, hogy valaki eljusson az egyik fő lényegig, az üzleti szegmensek teljesítményének bemu­tatásáig, hanem az már a harmadik oldalon megtalálható. A be­számoló felépítése egyértelmű logikát követ, így könnyen meg­találhatók az egyes beszámoló sorokhoz tartozó magyarázatok. A főbb szekciók kezdeténél pedig néhány mondatban összefog­laljuk, miről talál majd információkat a kedves olvasó a követ­kező 10–15 oldalon. Az egyes kifejezéseket, elnevezéseket, rövi­dítéseket pedig az érthetőség kedvéért konzisztensen alkalmaz­zuk, ehhez egy „szótárat” is készítettünk. A fő szempont min­den évben ugyanaz: hogy egy nem számviteles olvasó is ugyan­úgy értse az üzeneteket, mint ahogyan mi.

– Mennyire erős a szezonalitás a munkájukban?

– A munkaterhelés elosztását a negyedéves tőzsdei jelentések készítése és a folyamatos könyvvizsgálat biztosítja, vagyis a ter­helés állandó. Nyilvánvalóan az éves beszámoló készítése még tesz erre egy lapáttal, hiszen az a negyedik negyedéves tőzsdei jelentéskészítési időszakban kezdődik, és akkor záródik le az éves közgyűléssel, amikor már az első negyedéves tőzsdei je­lentés összeállítását elkezdjük. Minőségbiztosítási és a fent em­lített extra terhelés kezelése miatt a MOL Nyrt., a MOL Cso­port és minden jelentősebb leányvállalat (amelyek önmagukban is egy-egy cégcsoportot alkotnak) előbeszámolót készít szeptember 30-i fordulónappal, amely már tartalmazza az első ki­lenc hónap jelentősebb gazdasági eseményeinek leírását, elem­zését, és viszonylag magas készültségi fokra helyezi az éves be­számoló egyes részeit. Fontos szerepe van ilyenkor a könyvvizs­gálónak, aki a beszámolóinkat előauditálja, és így az esetleges kérdéses területeket van időnk egyeztetni.

– Milyen szabályozási kihívások elé néznek? Felkészült a MOL a változásokra?

– Az egyik legnagyobb feladat, hogy felkészüljünk az XBRL formátumban való jelentésre. Az Európai Unió publikus cégeinek 2020-tól kötelező lesz egységes beszámolási sémában elkészí­teni és elektronikusan publikálni a beszámolóját. Ez azt jelenti, hogy iparágtól függetlenül a beszámolók egy kaptafára készül­nek majd, ami több okból is kihívásos célkitűzés. Egyrészt egy olajipari cégcsoport tevékenysége és mérőszámai teljesen má­sok, mint például egy telekommunikációs vagy pénzügyi szek­torban tevékenykedő vállalatcsoporté. Másrészt az IFRS-ben vannak iparág-sepcifikus standardok és értelmezések, amelye­ket csak az adott kör alkalmaz. Ezek miatt különböző relevan­ciájuk van az egyes beszámoló soroknak a különböző szekto­rokban mozgó cégeknél. A technikai felkészültést elkezdtük, a MOL Csoportot beválasztották az IFRS Foundation által támo­gatott ESMA által szervezett tesztprogramba. Így egyrészt ki­próbálhattuk a párizsi bázisukon az erre fejlesztett szoftvereket; másrészt véleményezhettük, alakíthattuk azt a „sémát”, amelyet két év múlva kötelezővé tesznek.

– Mikor tértek át az IFRS-ek szerinti beszámolókra?

– A MOL Nyrt. önkéntes alapon, a többi nagy tőzsdei céget egy évvel megelőzve, 2016-ban tért át az IFRS-ekre. Nagyon vártuk ezt a lehetőséget, így anyavállalati szinten megszüntet­hettük a két számviteli rendszer szerinti könyvelést és beszámo­lást. A MOL Nyrt. átállásán így már túl vagyunk, viszont a meg­lévő leányvállalatinkat azóta is folyamatosan állítjuk át IFRS-ekre, és minden újonnan alapuló cég könyvelését már eleve az IFRS-ek szerint nyitjuk meg. A legnagyobb erőforrás-ráfordítást az IFRS-ek kapcsán az ERP fejlesztése igényli, amiben renge­teg munkája van az informatikus kollégák mellett a számviteli és üzleti munkatársaknak is. Véleményem szerint a következő evidens lépés az lenne, hogy az anyavállalati és a konszolidált beszámolót egy közös beszámolóban lehessen elkészíteni, amire számos példa van az Európai Unióban és azon kívüli IFRS-eket használó országokban. Logikus magyarázat erre, hogy a két be­számoló szöveges részének nagy része általában ugyanaz, vi­szont erre nem elég felkészültek a cég- és adóügyi rendszerek. Magyarországon a jogalkotás egyedi cégekben gondolkozik és csak nagyon ritkán cégcsoporti szinten.

– Mit mondana a most áttérőknek, mire figyeljenek leg­inkább?

– Az IFRS-re való áttérésben nem a technikai megoldás a ki­hívás, hanem az emberek szemléletmódjának átalakítása. Mind az üzleti, mind a pénzügyes kollégáknak tartalmi alapon kell gondolkozni, nem az dönti el egy alkatrészbeszerzés könyvelé­sét, hogy készletre vesszük vagy aktiváljuk, hogy a szállító mi­lyen nevet adott a termékének, hanem az, hogy mi mint vevő mire és hogyan fogjuk azt használni. Ennek jó esetben a beszer­zésnél, de legkésőbb a raktárban kell eldőlnie és nem az irodá­ban a számlafeldolgozásnál.

– Az idei beszámolási időszakban Ön szerint milyen szabá­lyokra érdemes leginkább odafigyelni?

– Egyértelműen a 2019-től kötelezően alkalmazandó IFRS 16-ra, az új lízingstandardra. Mindenkit érint. Itt megint nem a technikai megvalósítás a kérdés, arra minden felelős vezetés már felkészült, hanem a mögötte lévő folyamat kialakítása és fej­lesztése. Meg kell oldani, hogy minden bérleti szerződés és esz­közalapon nyújtott szolgáltatási szerződés azonosításra kerüljün, majd eljusson a megfelelő helyre, ahol megkapják a megfelelő számviteli minősítést. Ilyen szerződések pedig minden terüle­ten vannak, üzletnél egyérteleműen, de IT-n és más funkcioná­lis területeken is. A szerződések egy része nem lesz egzakt lejá­ratú. Trend, hogy eszközbérleteket és különböző szolgáltatásokat „egybecsomagolnak”, ezeket valakinek szét kell majd választani. Ezeket a feladatokat nemcsak kapacitás, de kellően mély szak­mai ismeret hiányában a számvitel nem tudja elvégezni. Ennél a standard változásnál kiemelendő még, hogy a főbb pénzügyi mutatókra, teljesítménymérésre is hatással lesz. A cégek mű­ködési eredménye javulni fog, és a beruházási összegeik is nö­vekszenek majd. Viszont a likviditási mutatóik romlani fognak – csupán a standard változása miatt. A korábban használt mérő­számokat át kell gondolni, és az átmeneti időszakra megoldást kitalálni. Ezek a bérleti konstrukciók közötti üzleti döntéseket is megváltoztathatják. Szóval néha lesz úgy, hogy a farok csó­válja a kutyát.