Számvitel konferencia és verseny Pécsett Dr. Papp László emlékére

/ SZAKma 2016. novemberi lapszám
Számvitel konferencia és verseny Pécsett Dr. Papp László emlékére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) támogatásával, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtu­dományi Kara (PTE KTK) és a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium közös rendezésében ki­lencedik alkalommal került sor a Számvitel Tudomány-Szakma-Oktatás Konfrenciára 2016. november 8–9-én, valamint a Dr. Papp László Számvitel Versenyre 2016. november 9–10-én.

H agyományteremtő jelleg­gel 2008-ban került elő­ször megrendezésre a két eseményt magába fogla­ló rendezvény. E rendez­vénnyel a Pécsi Közgazdaságtudományi Kar alapítóinak egyikére, a kar ikonikus alakjára, a Számvitel Tanszék megterem­tőjére és vezetőjére, a Kar egykori dékán­jára, az egyetem gazdasági rektor helyet­tesére Dr. Papp Lászlóra emlékeztünk.

A Számvitel Tudomány-Szakma-Oktatás Konferencia keretében a konferencia kö­zel 250 regisztrált résztvevője 27 előadást hallgathatott meg. A konferencia első nap­jának fókuszában a számviteli rendszer­ben és környezetében bekövetkező vál­tozások álltak. Dr. habil Schepp Zoltán dékán (PTE KTK) megnyitó beszédét kö­vetően Dr. Bíró Zoltán az MKVK Baranya Megyei Szervezetének elnöke üdvözölte a szakmai közönséget. A nyitó előadást Prof. Dr. Pál Tibor (Miskolci Egyetem) intézet­igazgató egyetemi tanár, az MKVK elnöke tartotta. Előadásában az MKVK környeze­tében, valamint a kamarai tag könyvvizs­gálók körében bekövetkezett változások elemzésére alapozva a Kamara elé kitű­zött célok lehetőségek áttekintésére vállal­kozott. Az Állami Számvevőszék képvise­letében Pető Krisztina Felügyeleti Vezető a könyvvizsgálattal kapcsolatos számve­vőszéki tapasztalatokról tartott előadást. Véry Zoltán c. egyetemi docens (Metro­politan Egyetem), a Verÿcles Consulting vezetője Szalay Imrével a Projekt Mana­gement Institute Magyar tagozatának el­nökével közös előadásában a vezetői számvitel és a projekt együttműködésére mutatott rá projekttársaságok esetében. Dr. Bőgel György a CEU professzora a technikai fejlődés valamint a napjaink­ban tapasztalható társadalmi problémák és feszültségek kapcsolatát vizsgálta „Mi és a gépek” című előadásában, melyben rá­mutatott arra, hogy a csodák és feszültsé­gek világában élünk. Dr. Petschnig Mária Zita a Pénzügykutató Zrt. főmunkatársa a magyar gazdaság helyzetét és kilátása­it elemezte a legfrissebb makropénzügyi mutatók segítségével. A számviteli rend­szer politikai környezetéről Dr. Kéri Lász­ló politikai elemzőt hallgathatták meg „A helyben járás évtizede öt metszet­ben” címmel a konferencia résztvevői. Ezt követően Dr. Fülöp Katalin a Nem­zeti Közszolgálati Egyetem docense 100 év tartalékpolitikáját elemezte a jegybank mérlegei alapján, Horváth Ádám tanárse­géd (PTE KTK) az Európai Unió 2018. évre tervezett reformja keretében a banki API-k kötelező nyilvánossá tételéről értekezett. Pajrok Andor az Eötvös József Főiskola ad­junktusa az USALI stratégiai szemléletéről, Dr. Budai Eleonóra adjunktus (PTE KTK)

Az elsők: Laczkó Domonkos, Nagy Tamás és Unyi Attila a magyar számviteli rendszerben azonosít­ható rizikófaktorokról, Denich Ervin PhD hallgató (PTE KTK) a kreatív számvitel al­kalmazására vonatkozó elemzéséről, Tóth Gábor számviteli kiemelt szakértő (MÁV SZK Zrt.) az IFRS-ek bevezetésének elő­nyeiről és kihívásairól tartott előadást.

A Konferencia második napjának mot­tója „Változóban a számviteli szakma – Nézzünk szét a házunk táján!”. Ennek jegyében Dr. Bíró Zoltán az MKVK Ba­ranya megyei elnöke nyitó előadásában „Szakmai útravalóval” látta el a konfe­rencia résztvevőit. Dr. Hegedűs Mihály az MKVK alelnöke „A módszertanok üt­közete” című előadásában a lényeges és jelentős hibák megítélésének dilemmá­ira irányította rá a figyelmet és egyben reagált az előző napon az ÁSZ képvi­selőjének előadásában elhangzottakra. Prof. Dr. Zéman Zoltán egyetemi tanár, intézetigagzató (Szent István Egyetem, GTK) a controlling megatrendek vezető számviteli vonatkozásairól értekezett. Dr. habil Lukács János a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) intézetigazgatója a köny­velő irodák szoros együttműködéséről, a hálózatban történő könyvelésről, annak előnyeiről tartott érdekfeszítő előadást. Dr. Mikulás Gábor a Magyar Információ­brókerek Egyesületének elnöke előadásá­ban a céginformáció szerzés rejtelmeibe adott betekintést. Dr. Bokros Lajos a CEU professzora a nyitott gazdaság és társada­lom kihívásaira hívta fel a figyelmet nagy érdeklődésre számot tartó előadásában. Dr. habil Bessenyei István egyetemi do­cens Hartung Katalin tudományos mun­katárssal (PTE KTK) közös előadásában a kék gazdaság elvei szerint működő vál­lalatok belső elszámoló árairól, Dr. habil Somogyvári Márta egyetemi docens (PTE KTK) pedig a villamos energia egységkölt­ség számítási problémáiról értekezett. Dr. Pintér Éva adjunktus (PTE KTK) Prof. Dr. Gál István egyetemi tanárral és Stotz Gyu­la tudományos segédmunkatárssal (PTE ÁJK) közös előadásában a számviteli bi­zonyítékok és a deduktív vállalatértékelé­si módszerek gazdasági büntetőperekben betöltött szerepét tekintette át. Dr. Szücs Tamás adjunktus (PTE KTK) a pénzügyi válság tükrében vizsgálta a hazai és nem­zetközi bankok esetében a valós értéke­lés megítélését, majd Dr. Márkus Gábor adjunktus (PTE KTK) előadásában a kis­vállalkozások ágazati sajátosságaira mu­tatott rá a banki tanácsadás során. Görcsi Gergely PhD hallgató és Dr. Szerekes Ber­nadett főiskolai docens (BGE Pénzügyi és Számviteli Kar) közös előadásában a rö­vid távú üzleti döntések módszertaná­ra és gyakorlatára irányította rá a figyel­met. Süveges Gábor tanársegéd (Miskolci Egyetem GTK) a pénzügyi és számviteli ismeretek szerepét elemezte a magyaror­szági esettanulmány versenyek alapján. A második nap során két videó előadást is megnézhetett az érdeklődő közön­ség, Dr. Lakatos Mária (BME) adjunktus a BEPS akcióterv tükrében a transzfer­árazásra vonatkozó magyar szabályozás változását mutatta be, Szívós László ta­nársegéd Dr. Fortvingler Judit egyetemi adjunktussal (BME) közös előadásában a hazai könyvvizsgálók gyakorlatában a kockázatbecslési eljárásokat és az azok­ra adott válaszokat ismertette.

A IX. Dr. Papp László Számvitel Verseny idén új formában került megrendezésre. A négy főből álló csapatok szabadon je­lentkezhettek, így a hazai és határon túli közgazdasági képzést folytató felsőoktatá­si intézményeket akár több csapat is képvi­selhette. A versenyre jelentkező 13 csapat­nak 5 teljes napja volt az esettanulmány megoldására és 10 oldalas megoldási ja­vaslatuk, valamint az elkészített prezentá­ciót kellet határidőre beküldeniük.

A verseny esettanulmánya nagyon spe­ciális témát dolgozott fel és a non-profit területre vitte el a versenyzőket. Témája a Thábitha Nonprofit Kft. által üzemel­tetett gyermek hospice intézmény a Tö­rökbálinton működő Thábitha Ház volt. A versenyzők komplex feladatot kaptak, a pályázati forrás felhasználására, fize­tőképes tevékenység beindítására kellett javaslatot megfogalmazniuk, az állami fi­nanszírozás lehetőségét, elmaradásának hatását, valamint a PR tevékenység finan­szírozását kellett megvizsgálniuk. Mindezt megfelelő számításokkal és indoklással alátámasztva.

Az előzsűrizést követően a verseny november 9-10-én megrendezett döntő­jébe tíz csapat kapott meghívást.

A Perlainé dr. Kovács Ágnes (MKVK) ál­tal vezetett 13 fős zsűrit Dr. Papp Lász­ló felesége, az esetet adó cég, a Pwc, a KPMG, az MKB, az OTP, a Fundamenta, a PTE KTK, a Case Solvers, valamint a Végzett Pécsi Szakkollégisták Egyesüle­tének képviselői alkották. A szakmai zsű­rinek bőven adtak munkát a csapatok és nehéz volt meghozniuk a végső döntést a helyezésekről.

A verseny első helyezettje és egy évig a Dr. Papp László Számvitelverseny vándorkupájának őrzője a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) „InSight Con­sulting” csapata (Unyi Attila, Nagy Ta­más, Juhász Bálint, Laczkó Domonkos), a 2. helyezett szintén a BCE-ről érke­zett „Mérlegelők” csapata (Burda Krisz­tina, Held Nikolett, Bálint Orsolya, Sza­bó Adrienn), akik egyben az Interauditor Kft. különdíjasai is, a 3. helyezett pe­dig a Babes-Bolyai Tudományegyetem „Csenderik” csapata (Éltes Rita, Géger Gyopár, Gergely Andrea, Korcsmáros Boglárka) lett. A rendezvény támogatói­nak jóvoltából a nyertes csapatok értékes nyereményekkel gazdagodtak.