SZAKma-konferencia ismét adókról

/ SZAKma 2014. decemberi lapszám

December 11-én Év végi adó- és számviteli változások címmel folyóiratunk ismét a Nemzetgazdasági Minisztérium jogszabály-előkészítésben részt vevő szakembereinek részvételével tartotta meg konferenciáját. Vagyis „első kézből” kaptuk meg a legfontosabb információkat a jövő évi változásokról.

Pankucsi Zoltán, a Nemzet­gazdasági Minisztérium adó­zásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára aktuá­lis adópolitikai kérdések fel­vázolásával nyitotta meg a konferenciát. Kiemelte a munkát terhelő adók csökken­tését és a fogyasztói-forgalmi adók szinten tartását. A legfőbb célok között említette a jogkövető magatartás elősegítését, a mun­ka megbecsülését, a közérthető adórend­szer megteremtését és határozott fellépést az adócsalás ellen; valamint összefoglalta a legfontosabb aktuális változásokat.

 

 

Dr. Borók Tímea osztályvezető a tár­saságok adózását érintő módosításokat ismertette. Mint elmondta: a vállalkozói környezet javítása, a gazdaság kifehéríté­se, kiegyensúlyozott növekedési pálya, átlátható szabályrendszer szerepel az adó­politikai célok között. Vázolta az ennek érdekében megtett és várható intézkedéseket.

Palotai Kinga főosztályvezető az álta­lános forgalmi adóban bekövetkező mó­dosítások céljai között a gazdaság kifehé­rítését, a vállalkozói környezet javítását hangsúlyozta. Témakörei között szere­pelt a teljesítési helye, időpontja, a mini egyablakos rendszer, az adómentesség, a fordított adózás, az adólevonási jog, a bi­zonylatolás és az adminisztráció.

Szatmári László főosztályvezető a sze­mélyi jövedelemadóban bekövetkező vál­tozásokat foglalta össze. Szó volt bizalmi vagyonkezelésről, fogalomváltozásokról, családi kedvezményről, egyéni vállalko­zókat, mezőgazdasági őstermelőket érin­tő változásokról, cafetériáról, nyugdíjbiz­tosítás kedvezményéről és adómentessé­gekről. A kisadózó vállalkozások tételes adójának módosításai mellett az előadó összefoglalta a társadalombiztosítás vál­tozásait is.

Kanyó Lóránd főosztályvezető-helyettes a helyi adók: a települési adó, a telekadó, a kapcsolt vállalkozások adóalapja, az iparűzési adó, az adóalap és a helyi jöve­déki adó jövő évi módosításainak ismer­tetése után áttért az illetékekkel, valamint a népegészségügyi termékadóval (neta) és a reklámadóval kapcsolatos tudnivalókra.

 

 

Dr. Hermann Mónika főosztályvezető a jövőre hatályos adózás rendjéről szóló törvény főbb változásairól tartott előadá­sában a feltételes adómegállapításról és a felügyeleti eljárásról, az áfacsalások vis­szaszorításáról és a feketegazdaság elleni küzdelemről, az EKÁER-ről (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer), valamint az adóigazgatási eljárást érintő egyéb változásokról beszélt.

Mészáros László főosztályvezető a számvitelt és a könyvvizsgálatot érintő jövő évi tudnivalókat ismertette. Össze­foglalta az adócsomag, az új Ptk. és az egyéb jogszabályok miatti változásokat. Külön kitért a számviteli kormányrende­letekre, az új uniós kormányrendeletekre és az IFRS-ek magyarországi bevezetésé­nek előkészítésére.