Megmérettek a fiatalok

/ Szakma 2017. májusi lapszám

Immár 13. alkalommal rendezte meg a Nemzetgazdasági Minisztérium a nappali tagozaton pénzügyi-számviteli szakképzésben tanulók Országos Szakmai Tanulmányi Versenyét.

A tavalyi jogszabályi módosítások alapján indult új típusú és a még a kifutó rend­szerben indított képzésben tanulók külön kategóriában versenyeztek. A selejtezők­re a közgazdasági szakgimnáziumokban került sor, ahol az iskolák kiválogatták a legeredményesebb tanulóikat, akiket az­tán beneveztek a verseny elődöntőjébe. Ott 49 szakgimnázium több mint 400 ta­nulója mérette meg magát, számot adva gazdálkodási és számítógépes könyvelé­si ismereteiről. A feladatsorok a kerettan­tervvel és a tanévből eltelt idővel arányos szakmai követelményre épültek, magas szinten számon kérve a szakma gyakor­lásához szükséges kompetenciákat. Az elődöntőben az indulás további feltétele volt egy pénzügyi mutatószámokkal alá­támasztott esettanulmány készítése egy szabadon választott, uniós társfinanszíro­zásban megvalósult projektről. A verseny­bizottság döntése alapján a döntőbe azok a diákok jutottak be, akik mindhárom fel­adatot legalább 75 százalékos szinten tel­jesítették, és a három átlaga elérte a 80 százalékot. Ezeknek a feltételeknek 29 is­kola 70 tanulója felelt meg.

Debrecenbe kellett menni

Ezúttal is pályázat útján választották ki a döntőt szervező iskolát, ezúttal a Debre­ceni Szakképzési Centrum (SZC) Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma pályázott sikeresen. A döntő ünnepélyes megnyitójára a debreceni Megyeházán került sor, ahol Ambrus Ilona helyettes ál­lamtitkár asszony köszöntötte a verseny­zőket. A versenybizottság elnöki feladatait dr. Vargáné Kleeberg Strohmayer Róza, a Magyar Államkincstár gazdasági szakértő­je látta el.

A 2017. április 10–13. között zajló dön­tőben a versenyzőknek pénzügyi és számviteli feladatokat kellett megoldaniuk írásban és szóban is, továbbá az elő­döntőre készített esettanulmányukat egy prezentáció keretében kellett bemutatniuk a versenybizottságnak. A verseny­számok között a szervező iskola több kí­sérőprogramot is kínált a versenyzőknek és kísérőtanáraiknak, így megismerhették Debrecen és környékének nevezetessége­it, kulturális értékeit. Az írásbeli verseny­részek alatt a kísérőtanárok szakmai kon­zultáción is részt vehettek, ahol a Nem­zetgazdasági Minisztérium képviselőitől és szaktanácsadóitól kaptak tájékozta­tást az Országos Képzési Jegyzék 2016- os módosítását követő feladataikról, külö­nös tekintettel a májusban zajló, új típusú komplex szakmai vizsgák lebonyolítására.

Az ünnepélyes díjátadót a Nemzetgaz­dasági Minisztériumban tartották, ahol a szakképesítésért felelős miniszter képvise­letében Izer Norbert helyettes államtitkár gratulált a versenyzőknek. Záróbeszédé­ben arra biztatta őket, hogy folytassák ta­nulmányaikat, bővítsék ismereteiket, mi­vel olyan szakmát választottak, amely fo­lyamatos tanulást, a jogszabályváltozások naprakész ismeretét igényli.

Izer Norbert és Ambrus Ilona gratulál a hatodik helyezett Jasztrabszki Zsolt Péternek

 

A legjobbak

Az új típusú komplex szakképesítés verse­nyének győztese Igaz Tamás, a Hódmező­vásárhelyi SZC Návay Lajos Szakgimnázi­uma, Szakközépiskolája és Kollégiuma diákja lett. Második helyen a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázi­umából Kárpáti Klaudia végzett, a harma­dik helyet pedig a Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium tanulója, Tóth Gábor szerezte meg.

A korábbi komplex rendszerű szakké­pesítés versenyét Borbély Emese Zsuzsan­na, a Szinergia Szakgimnázium és Szak­középiskola Pécsi Tagintézményének ta­nulója nyerte meg. Második helyezést ért el Batta Norbert a miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgim­náziumból, míg harmadik helyen a Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakgimnáziu­mából Galla Kata végzett.

A verseny nemcsak a diákok, hanem az iskolák között is zajlott. Az idei tanév leg­eredményesebb iskolája a Hódmezővá­sárhelyi SZC Návay Lajos Szakgimnáziu­ma, Szakközépiskolája és Kollégiuma lett, megelőzve a pécsi Szinergia Szakgimná­zium és Szakközépiskolát, valamint a sze­gedi Kőrösy József Közgazdasági Szakgim­náziumot.