HÍREK

/ 2023. júniusi lapszám

Megalakult az EMAP Tárcaközi Bizottság

Létrehozta a kormány javaslattevő, vé­leményező, tanácsadói tevékenységet végző testületként az Esemény Alapú Adatszolgáltatási Platform Megvaló­sításáért Felelős Tárcaközi Bizottsá­got, az EMAP Tárcaközi Bizottságot, amely 2023. június 7-én megtartotta ala­kuló ülését a Pénzügyminisztériumban.

Az EMAP projekt négy hatóság – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Ma­gyar Államkincstár és a Központi Sta­tisztikai Hivatal – foglalkoztatással ös­szefüggő adatszolgáltatásait fogja össze.

Az EMAP célja a vállalkozások ad­minisztrációs költségeinek csökken­tése, digitalizáltságuk javítása és egy­úttal az adóelkerülési lehetőségek to­vábbi szűkítése. További fontos célja a fejlesztésnek a döntés-előkészítési célú, és a közigazgatási folyamato­kat kiszolgáló adatok időszerűségé­nek, hibamentességének, illetve ru­galmas felhasználhatóságának bizto­sítása anélkül, hogy az többlet-admi­nisztrációs terhet jelentsen az adatszol­gáltatók számára. A tárcaközi bizott­ság az EMAP-al érintett minisztériu­mok és szervek képviselőit összefogva koordinálja az egyes szakterületeknek az EMAP megvalósításához kapcso­lódó tevékenységét.