HÍREK

/ 2022. júniusi lapszám

Uniós javaslat a tőkefinanszírozás támogatására

Az Európai Bizottság a tő­kefinanszírozás és hitelfi­nanszírozás egyensúlyának megteremtése érdekében 2022. má­jus 11-én javaslatot tett egy olyan kedvezmény bevezetésére, amely az adósságéval azonos adóügyi megíté­lést biztosít a saját tőkének. A javas­lat előírja, hogy ha az adózó saját tő­kéje az egyik adóévről a másikra nö­vekszik, akkor a tőkenövekedés mér­téke levonható az adóalapból. A je­lenlegi adószabályok értelmében a vállalkozásoknál a hitelből történő finanszírozás kapcsán felmerült ka­matok összege költségként csökkenti az adóalapot, míg a sajáttőke-finan­szírozás ezt az előnyt nem biztosítja. Ez arra ösztönözheti a társaságokat, hogy a növekedésük finanszírozása érdekében saját tőkéjük növelése he­lyett adósságot halmozzanak fel.

Az irányelvtervezet (rövid elne­vezése: DEBRA) a probléma felol­dására egyrészről a tőkenövekmény meghatározott százalékának a tár­saságiadó-alapból való levonhatósá­gára tesz javaslatot, másrészről a ka­mat adóalapból történő levonhatósá­gát korlátozná.

A tervezet szövege az Európai Bi­zottság honlapján (ec.europa.eu) ke­resztül érhető el angol nyelven.