HÍREK

/ 2021. októberi lapszám
HÍREK

Megszületett a megállapodás a globális minimumadóról

Az OECD mérföldkőnek nevezte a megállapodást, amit többéves huza­vona után sikerült elérni. Az egyez­tetések során Magyarország is siker­rel érvényesítette az érdekeit. A több mint százféle szövegmódosítási ja­vaslat és két és fél év kitartó munkája meghozta az eredményt. A magyar társasági adó kulcsa nem emelkedik, 9 százalék marad. A globális adót Magyarország egy célzott megoldás­sal is beszedheti az érintett nagy­vállalatoktól. Az adómérték számí­tása is jóval kedvezőbbé vált azáltal, hogy a tárgyalások során sikerült el­érni, hogy a helyi iparűzési adó is be­leszámítson a minimumadóba. Fon­tos eredmény az is, hogy az új sza­bályokat a leányvállalatokkal nagy­jából egyszerre az anyavállalatokra is be kell vezetni. Azt is sikerült el­érni, hogy a vállalkozások nyeresége mentesüljön a többletadó alól a be­fektetett eszközök és a bérköltség egy meghatározott arányában. Ráadásul egy 10 éves átmeneti időszakra vo­natkozóan ezt az arányt jelentősen si­került megnövelni, így a Magyaror­szágon befektető vállalkozások hos­szú távon is élvezhetik a kedvező adózási környezet előnyeit.

A rendkívül hosszadalmas szakmai egyeztetések után október 8-án vé­gül 136 ország egyezett meg a globá­lis minimumadóról, melynek mértéke 15% lesz.