HÍREK

/ 2019. decemberi lapszám
HÍREK

Az evásoknak december 31-ig érdemes dönteni

Az evások 2019. december 31-ig dönt­hetnek arról, milyen adózási formát választva folytatják jövőre tevékenysé­güket. Az egyéni vállalkozók az egy­szerűsített adminisztrációt és adóter­het képviselő katát, vagy az átalány­adózást választhatják. A társas vállal­kozási formában tevékenykedők is le­hetnek a kata alanyai (a kft.-k kivé­telével), de dönthetnek a kiva vagy a társasági adó mellett is. Azok a gaz­dálkodók, akik év végéig nem élnek a választás lehetőségével, egyéni vál­lalkozóként a vállalkozói személyi jö­vedelemadó szabályai alá fognak tar­tozni, míg társas vállalkozásként a társasági adó alanyává válnak.

Az eva megszűnésével egyidejűleg az érintettek áfaalannyá is válnak, bár választhatják az alanyi áfamentességet is akkor, ha 2020-ban a várható bevé­telük nem haladja meg a 12 millió fo­rintos értékhatárt. Az alanyi mentes­ség választását legkésőbb 2020. ja­nuár 15-ig kell jelezni a NAV-nál. A vállalkozás a székhelye vagy telephe­lye szerinti önkormányzatnál tájéko­zódhat arról, hogy kell-e helyi ipar­űzési adót fizetnie.