EU HÍREK

/ 2023. szeptemberi lapszám

Uniós adatvédelmi javaslat

Az Európai Bizottság 2023. jú­lius 4-én új jogszabályt javasolt az adatvédelmi hatóságok kö­zötti együttműködés egyszerűsítésére az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) határokon átnyúló ügyekben történő ér­vényesítése során. Az új rendelet konkrét eljárási szabályokat állapít meg a hatósá­gok számára a rendelet alkalmazása so­rán azokban az ügyekben, amelyek kü­lönböző tagállamokban tartózkodó egyé­neket érintenek.

A javaslat részletes szabályokat állapít meg a panaszosok és a vizsgálat alá vont felek (az adatkezelők és adatfeldolgozók) jogai, valamint az együttműködés és a vi­tarendezés egyszerűsítése terén, amelynek következtében gyorsabb jogorvoslatra lesz lehetőség az egyének számára.

Az általános adatvédelmi rendelet eljá­rási rendeletére irányuló javaslat a https://commission.europa.eu/publications/pro­posal-regulation-laying-down-additional-procedural-rules-relating-enforce­ment-gdpr_hu honlapon érhető el.