EU HÍREK

/ 2023. július-augusztusi lapszám
EU HÍREK

Uniós fenntartható finanszírozási javaslat

Az Európai Bizottság 2023. jú­nius 13-án a fenntartható finan­szírozás uniós keretének meg­erősítése érdekében új intézkedéscsoma­got fogadott el.

A javaslatok további tevékenységekkel bővítik az uniós taxonómiát, és új szabá­lyokat javasolnak a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kritériumokat alkal­mazó minősítő intézetekre vonatkozóan. A csomag célja, hogy segítse a fenntart­hatósági átállásba befektetni kívánó vál­lalkozásokat, illetve, hogy megkönnyítse a fenntartható finanszírozási keret haszná­latát, hozzájárulva az európai zöld megál­lapodás célkitűzéseihez.

UNIÓS TAXONÓMIA

A Bizottság elvi jóváhagyását adta új uniós taxonómiai kritériumokhoz azon gazdasági tevékenységekre vonatkozóan, amelyek je­lentős mértékben hozzájárulnak egy vagy több nem éghajlat-politikai környezetvé­delmi célkitűzéshez, így a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használatához és védelméhez, a körforgásos gazdaságra való átálláshoz, a szennyezés megelőzéséhez és csökkentéséhez, valamint a biológiai sok­féleség és az ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához. Ennek kiegészítése érde­kében a Bizottság elfogadta az éghajlat-po­litikai uniós taxonómiáról szóló, felhatal­mazáson alapuló jogi aktus célzott módo­sításait, amelyek kibővítik az éghajlatválto­zás mérsékléséhez és az ahhoz való alkal­mazkodáshoz hozzájáruló, a taxonómia ha­tályába eddig bele nem tartozó gazdasági tevékenységek körét, különösen a feldolgo­zóipari és a közlekedési ágazatban.

ESG MINŐSÍTŐKRŐL SZÓLÓ REN­DELET

Az ESG-minősítési tevékenységek meg­bízhatóságának és átláthatóságának javí­tása érdekében a Bizottság rendeletjavas­latot terjesztett elő. Az új szabályok lehe­tővé teszik a befektetők számára, hogy megalapozottabb döntéseket hozzanak a fenntartható befektetések tekintetében, va­lamint előírják, hogy az EU-ban befekte­tőknek és vállalatoknak szolgáltatásokat kínáló ESG-minősítőket az Európai Ér­tékpapírpiaci Hatóság (ESMA) engedé­lyezze és felügyelje. Ez garantálni fogja szolgáltatásaik minőségét és megbízható­ságát a befektetők védelme és a piaci in­tegritás biztosítása érdekében.

A fenntartható finanszírozási csomag­ról további információ érhető el a https://finance.ec.europa.eu/publications/sustai­nable-finance-package-2023_en honlapon.