EU HÍREK

/ 2023. májusi lapszám

A tőkepiaci unió előmozdítása

Az Európai Tanács 2023. már­cius 23-án az EU hosszú távú versenyképességének támoga­tása érdekében a tőkepiaci unió elmélyí­tését szorgalmazta, és felszólította a társjogalkotókat, hogy végezzék el az e te­rületre vonatkozó jogalkotási javaslatok­kal kapcsolatos munkát.

Az Európai Parlament képviselői, az Európai Unió Tanácsának jelenlegi és soron következő elnöksége, valamint az Európai Bizottság e felszólításra azzal a kötelezettségvállalással válaszol, hogy a lehető leghamarabb, de még a jelenlegi jogalkotási ciklus vége előtt véglegesíti ezeket a kezdeményezéseket.

Az Európai Bizottság csaknem az összes, a tőkepiaci unióra vonatkozó 2020. évi cselekvési tervben megha­tározott intézkedést végrehajtotta: hét kezdeményezést terjesztett elő, ame­lyekről a jogalkotók jelenleg tárgyal­nak. Ezt a munkát most az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlament­nek kell befejezni. Ezen túlmenően az Európai Bizottság három további jog­alkotási javaslat előterjesztésével fogja kiegészíteni a 2020. évi cselekvési ter­vét, amelyek célja, hogy erősítsék a la­kossági befektetők bizalmát és befek­tetéseit a tőkepiacokon, felgyorsítsák az adatokhoz való hozzáférést a pénz­ügyi ágazatban, és egyszerűsítsék a be­fektetésekre vonatkozó, határokon át­nyúló adóügyi eljárásokat.

A tőkepiaci unió előmozdítása érdeké­ben az Európai Parlament, a tagállamok és az Európai Bizottság képviselői kötele­zettséget vállaltak a tőkepiaci unióra vo­natkozó valamennyi függőben lévő jog­alkotási javaslattal kapcsolatos jogalko­tási munka lezárására.