EU HÍREK

/ 2023. májusi lapszám

Uniós javaslat a szavazatelsőbbségi részvénystruktúrákról

Az Európai Unió Tanácsa 2023. április 19-én el­fogadta a szavazatelsőbbségi részvénystruktúrák­ról szóló irányelvjavaslatra vonatkozó álláspontját. Az irányelv célja, hogy a kis- és középvállalkozások tulajdo­nosait arra ösztönözze, hogy részvényeiket első alkalommal szavazatelsőbbségi részvénystruktúrák alkalmazásával vezes­sék be a kkv-tőkefinanszírozási piacokra. Így a tőzsdére tör­ténő bevezetést követően is fenntarthatják a megfelelő ellenőrzést a vállalat felett, miközben a részvényesek jogait biz­tosítékok védik.

 

A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID II) és a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelet (MiFIR) lehe­tővé tette a kkv-tőkefinanszírozási piacok létrehozását. Ezek olyan kereskedési helyszínek, amelyek megkönnyítik a tőké­hez jutást a kkv-k számára. A cégek nyilvános piacokra tör­ténő bevezetését hátráltatja az attól való félelem, hogy új rész­vényesek belépésével elveszítik az ellenőrzést. Ennek megelő­zését segíti a szavazatelsőbbségi részvénystruktúra, amely le­hetővé teszi a többségi részvényesek (azaz a vállalatok alapí­tói) számára, hogy részvényenként több szavazati joggal ren­delkezzenek, mint más befektetők.

Jelenleg néhány tagállam engedélyezi a szavazatelsőbb­ségi részvénystruktúrákat, míg más tagállamokban tilos ilyen struktúrákat alkalmazni. Az irányelv célja, hogy csökkentse a kkv-tőkefinanszírozási piacokon tőkét bevonni kívánó vállala­tok közötti egyenlőtlenségeket: minimális szintű harmonizációt határoz meg a belső piacon a kkv-tőkefinanszírozási piacok­hoz való hozzáférést hátráltató, szabályozási korlátokból eredő akadályok felszámolása révén. A javasolt irányelv ugyanakkor védi a kevesebb számú szavazatra jogosító részvényekkel ren­delkező részvényesek jogait is a közgyűlési határozatokra vo­natkozó biztosítékok bevezetésével.

A Tanács tárgyalási megbízása biztosítja, hogy a tagálla­mok nemzeti gyakorlatait figyelembe vegyék az irányelvben, hogy biztosítékok védjék a kevesebb szavazati joggal rendel­kező részvényeseket, és egyértelműsíti az átláthatósági köve­telményeket. A jóváhagyott tárgyalási megbízás hivatalossá te­szi a Tanács tárgyalási álláspontját, és felhatalmazza a Tanács elnökségét, hogy megkezdje a tárgyalásokat az Európai Par­lamenttel.

A részvényeiket a kkv-tőkefinanszírozási piacokon tör­ténő kereskedésre bevezetni kívánó vállalatok szavaza­telsőbbségi részvénystruktúráiról szóló irányelv-javas­lat elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/do­cument/ST-16168-2022-INIT/hu/pdf honlapon keresztül.