EU HÍREK

/ 2023. áprilisi lapszám

Uniós adatmegosztási jogszabály

Az Európai Bizottság 2022. február 23-án javaslatot ter­jesztett elő a méltányos és in­novatív adatgazdaságra irányuló intéz­kedésekre vonatkozóan. A tagállamok képviselői 2023. március 24-én állapod­tak meg a méltányos adathozzáférésre és adatfelhasználásra vonatkozó közös álláspontról, amely lehetővé teszi a Ta­nács számára, hogy tárgyalásokat kezd­jen az Európai Parlamenttel.

Az adatmegosztási jogszabálynak köszönhetően az egyének és a vál­lalkozások jobban ellenőrzés alatt tudják majd tartani a saját adataikat az adathordozhatósághoz való, meg­erősített jog révén, valamint az ada­tok különböző szolgáltatások közötti egyszerűbb átvitele és másolása ré­vén, amennyiben az adatokat „okos” gépeken és eszközökön keresztül ge­nerálják. Az új jogszabály beleszólást enged a fogyasztók és a vállalkozások számára abba, hogy mit lehet tenni az összekapcsolt termékeik által ge­nerált adatokkal.

A Tanács közös álláspontjáról elért megállapodás lehetővé teszi a svéd elnök­ség számára, hogy tárgyalásokat kezdjen az Európai Parlamenttel a javasolt jog­szabály végleges változatáról.

A méltányos adathozzáférésre és adatfelhasználásra vonatkozó har­monizált szabályokról szóló rende­let tervezete elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6596-2022-INIT/hu/pdf oldalon.