EU HÍREK

/ 2023. áprilisi lapszám
EU HÍREK

A társasági jog uniós digitalizációja

Az Európai Bizottság 2023. március 29-én irányelv­javaslatot fogadott el, amely ösztönzi a vállalatokat az uniós társasági jog digitális eszközeinek és eljá­rásainak fokozott használatára. A javaslat célja, hogy a nyilvá­nosan hozzáférhető céginformációk körének uniós szintű bőví­tésével elősegítse a határokon átnyúló tevékenységeket, illetve fokozza az üzleti átláthatóságot és a bizalmat.

A javasolt szabályok lehetővé teszik, hogy a vállalatoknak az egyszeri adatszolgáltatás elvét alkalmazva a már benyúj­tott információkat ne kelljen újból benyújtaniuk, ha fióktele­pet vagy leányvállalatot hoznak létre egy másik tagállamban. A vonatkozó információk kicserélhetők az üzleti nyilvántar­tások összekapcsolására szolgáló rendszeren (a továbbiakban: BRIS) keresztül. A javaslat értelmében bevezetik az EU összes nyelvén ingyenesen elérhető uniós cégbizonyítványt, amely az alapvető céginformációkat fogja tartalmazni, valamint több­nyelvű sablont vezetnek be ahhoz a digitális uniós meghatal­mazáshoz, amelynek birtokában ellátható a társaság képvise­lete egy másik tagállamban. Ezen túlmenően megszüntetik az olyan alakiságokat, mint például a cégdokumentumok jogi hi­telesítésének vagy hiteles fordításának előírása.

Az átláthatóság és a vállalatok iránti bizalom javítása érde­kében a javasolt szabályok biztosítják, hogy nyilvánosan hoz­záférhetők legyenek a fontosabb céginformációk, különösen uniós szinten, a BRIS útján. A céginformációk uniós keresését azáltal igyekeznek megkönnyíteni, hogy lehetővé teszik a ke­resést egyfelől a BRIS rendszeren keresztül, másfelől két má­sik, a tagállamok tényleges tulajdonosi nemzeti nyilvántartá­sait és fizetésképtelenségi nyilvántartásait összekapcsoló uniós rendszeren keresztül. A javaslatok biztosítják, hogy a cégnyil­vántartásokban szereplő cégadatok pontosak, megbízhatók és naprakészek legyenek, például annak előírásával, hogy a tag­államoknak minden esetben ellenőrizniük kell a céginformá­ciókat azok cégnyilvántartásba való bejegyzése előtt.

Az irányelvi javaslat elfogadása esetén a tagállamoknak két éven belül kell az új szabályokat átültetniük a nemzeti jogukba.

Az uniós társasági jog digitális eszközeinek és eljárásainak fokozott használatáról szóló javaslattal kapcsolatban további információ érhető el a https://commission.europa.eu/busi­ness-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-cor­porate-governance_hu honlapon keresztül.