EU HÍREK

/ 2023. márciusi lapszám
EU HÍREK

Európai zöldkötvények

A Tanács és az Európai Par­lament tárgyalóküldöttségei 2023. február 28-án ideigle­nes megállapodásra jutottak az európai zöldkötvények létrehozásáról.

A rendelet egységes követelménye­ket határoz meg azon kötvénykibocsá­tók számára, amelyek az uniós taxonó­miához igazodó, globálisan a befekte­tők rendelkezésére bocsátott, környezeti szempontból fenntartható kötvényekre az „európai zöldkötvény” megnevezést kí­vánják használni. Létrehoz továbbá egy nyilvántartásba vételi rendszert és egy felügyeleti keretet az európai zöldkötvé­nyek külső felülvizsgálói számára. An­nak érdekében, hogy a zöldkötvények piacán általánosan meg lehessen akadá­lyozni a zöldre festés jelenségét, a rende­let néhány olyan önkéntes közzétételi kö­vetelményt is tartalmaz, amelyet az EU-ban kibocsátott, környezeti szempontból fenntartható egyéb kötvények és a fenn­tarthatósághoz kapcsolódó kötvények ese­tében lehet alkalmazni.

A környezeti szempontból fenntart­ható kötvények a zöldtechnológiákhoz, az energia- és erőforrás-hatékonyság­hoz, valamint a fenntartható közleke­dési infrastruktúrához és kutatási inf­rastruktúrához kapcsolódó beruházá­sok finanszírozásának egyik fő eszkö­zét jelentik.

Az ideiglenes megállapodás értel­mében, amennyiben az uniós taxo­nómia már kiterjed az érintett ágaza­tokra, az európai zöldkötvényekből származó bevételeket a taxonómiá­val összhangban álló gazdasági tevé­kenységekbe kell fektetni. Azon ága­zatok esetében, amelyekre az uniós ta­xonómia még nem terjed ki, valamint egyes jól körülhatárolt tevékenységek esetében 15 százalékos rugalmassági keret lesz alkalmazandó. Ezzel várha­tóan biztosítani lehet, hogy az európai zöldkötvénystandard már az indulásá­tól kezdve alkalmazható legyen.

A felügyeletet illetően a (tájékozta­tóról szóló rendelettel összhangban) kijelölt kibocsátó szerinti tagállam il­letékes nemzeti hatóságainak kell fel­ügyelniük, hogy a kibocsátók eleget tesznek-e az új standard szerinti kö­telezettségeiknek.

A jogszabály tervezetét a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek még meg kell erősítenie és el kell fogadnia, tagállami alkalmazását a hatálybalépése után 12 hónappal kell megkezdeni.

Az éghajlatvédelmi átállás finanszíro­zása tárgyában további információ ér­hető el a következő honlapon keresztül: https://www.consilium.europa.eu/hu/po­licies/climate-finance/.