EU HÍREK

/ 2023. márciusi lapszám

Pénzügyi szolgáltatások uniós távértékesítése

A versenyképességi miniszte­rek 2023. március 2-án általá­nos megközelítést alakítottak ki a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről szóló irány­elvről.

Az új irányelv egy jelenleg hatályos uniós jogszabályt, a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló, 2002. évi irány­elvet teszi naprakésszé annak érdekében, hogy a távollevők közötti pénzügyi szol­gáltatások belső piacán egyenlő verseny­feltételek érvényesüljenek, valamint javul­jon a fogyasztóvédelem. Ennek érdeké­ben a fogyasztók jogairól szóló irányelv egyes cikkei (például a telefonon keresz­tüli kapcsolatfelvételről, a többletfizeté­sekről, illetve a végrehajtásról és a szank­ciókról szóló cikkek) a távollevők között értékesített pénzügyi szolgáltatásokra is alkalmazandók lesznek. Az irányelv meg­könnyíti az elállási jog gyakorlását a tá­vollevők között kötött szerződések eseté­ben azáltal, hogy a pénzügyi szolgáltató interfészén egy „a szerződéstől való elál­lás” felirattal ellátott gomb (vagy hasonló funkció) elhelyezését írja elő.

A szerződéskötést megelőző tájékozta­tási kötelezettségek korszerűsítése érde­kében előírják, hogy amennyiben a ke­reskedő online eszközöket, például ro­bottanácsadást vagy csevegőrobotokat al­kalmaz, a fogyasztó számára biztosítani kell annak jogát, hogy emberi beavatko­zást kérjen annak megértése érdekében, hogy a szerződés milyen hatást gyako­rolhat a pénzügyi helyzetére.

A pénzügyi szolgáltatások uniós távértékesítéséről hozott megállapodás fel­hatalmazást ad a Tanács elnökségének, hogy tárgyalásokat folytasson az Euró­pai Parlamenttel.

Az általános megközelítés dokumen­tumai elérhetőek a https://www.consilium.europa.eu/ honlapon keresztül.a