EU HÍREK

/ 2023. februári lapszám
EU HÍREK

Uniós javaslat a biztosítók helyreállításáról és szanálásáról

Az uniós tagállamok képvise­lői 2022. december 20-án meg­állapodtak a biztosítók hely­reállításáról és szanálásáról szóló irány­elvre vonatkozó tárgyalási megbízásról.

A Szolvencia II. szabályok átfogó fe­lülvizsgálati csomagjának részét képező javaslat célja, hogy a bankszektorhoz ha­sonlóan harmonizálja a biztosítók és vi­szontbiztosítók helyreállítására és sza­nálására vonatkozó nemzeti jogszabá­lyokat, és ezáltal biztosítsa, hogy a biz­tosítók és viszontbiztosítók továbbra is beruházzanak az EU politikai prioritásaiba, illetve támogassák azokat. A javas­lat megerősíti a Szolvencia II. irányelvet, azzal a céllal, hogy reziliensebbé tegye a biztosítási és viszontbiztosítási ágaza­tot, továbbá hogy fokozza a szerződők, az adófizetők, a gazdaság és a pénzügyi stabilitás védelmét az EU-ban.

A Tanács álláspontjának elfogadásával megnyílt az út az Európai Parlamenttel foly­tatandó, az új évben megkezdődő tárgyalá­sok előtt, amelyek célja, hogy megállapodás születhessen a végleges szövegről.

A biztosítók és viszontbiztosítók hely­reállítását és szanálását célzó keretrend­szer létrehozásáról szóló irányelv terve­zete elérhető az https://eur-lex.europa.eu honlapon keresztül.