EU HÍREK

/ 2023. februári lapszám

Az egységes piac 30 éves

Az Európai Bizottság az egy­séges piac 30. évfordulója al­kalmából 2023. január 31-én közzétette az egységes piacról szóló 2023. éves jelentést és a 2022. évi egységes piaci eredménytáblát.

Az éves jelentés az egységes piac in­tegrációját tekinti át, valamint elemzi, hogy az egységes piac miként segíti Európát a jelenlegi geopolitikai feszült­ségek kezelésében, az EU versenyké­pességének javításában, valamint a gaz­daság zöld- és digitális átállásának tá­mogatásában. Az eredménytábla bemu­tatja, hogy az egységes piac milyen elő­nyökkel jár az uniós gazdaság számára, valamint elsősorban az uniós jog végre­hajtása, az általános üzleti feltételek, az egységes piaci integráció és más fontos szakpolitikai célok – például a növeke­dés és a munkahelyteremtés, a rezilien­cia, a digitális és zöldgazdaság – terén elért eredményeket vizsgálja.

A jelentések főbb megállapításai:

– az erős egységes piac előmozdítja Európa azon képességét, hogy leküzdje a fő kihívásokat;

– a digitális eszközökben és adatokban jelentős potenciál rejlik az egységes piac irányításának javítására (a digitális tech­nológia és az e-kormányzati megoldások a hatóságok közötti bizalom növekedésé­hez, valamint a vállalkozások és a köz­igazgatási szervek terheinek csökkenté­séhez vezetnek);

– az egységes piac egyre nagyobb hoz­záadott értéket képvisel az EU gazdasága számára (például 2022 júniusában az EU-n belüli kereskedelem a teljes uniós kereskedelem 60 százalékát tette ki);

– a vállalkozások számára előnyös a sza­bályok és az általános feltételek jobb ér­vényesítése, de továbbra is akadnak ne­hézségek.