EU HÍREK

/ 2023. januári lapszám

Pénzmosás elleni új uniós szabálykönyv

A meglévő szabályozási keret hatályának kiterjesz­tése és az esetleges joghézagok megszüntetése ér­dekében az Európai Unió Tanácsa 2022. december 7-én elfogadta álláspontját a pénzmosás elleni rendeletről és egy új irányelvről. A pénzátutalásokról szóló rendelet átdol­gozására irányuló javaslattal együtt – amelyről már megálla­podás született az Európai Parlamenttel – elfogadásukat kö­vetően ezek a jogszabályok alkotják majd a pénzmosás elleni új uniós szabálykönyvet.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni uniós küzdelem területére vonatkozó új szabályok a kriptoeszközök teljes ágazatára ki fognak terjedni: az összes kriptoeszköz-szol­gáltatót kötelezni fogják az ügyfél-átvilágítás elvégzésére. A harmadik félnek minősülő pénzügyi közvetítőkre, valamint a nemesfémekkel, drágakövekkel és kulturális javakkal ke­reskedő személyekre szintén vonatkoznak majd a rendeletben foglalt kötelezettségek, akárcsak az ékszerészekre, az óramű­vesekre és az aranyművesekre. A készpénzfizetésekre unió-szerte 10 000 eurós felső összeghatár lesz alkalmazandó. Ál­láspontjában a Tanács úgy határozott, hogy átláthatóbbá teszi és fokozottabban összehangolja a tényleges tulajdonlásra vo­natkozó szabályokat.

A jogalkotási csomag a pénzmosás elleni küzdelem új, szank­ciók és bírságok kiszabására jogosult európai hatóságát létre­hozó rendeletből, a pénzátutalásokról szóló rendelet átdolgo­zásáról szóló rendeletből, a magánszektornak a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeiről szóló ren­deletből, valamint a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó mechanizmusokról szóló irányelvből áll.