EU HÍREK

/ 2022. decemberi lapszám

Uniós megállapodás a Bázel III reformokról

Az Európai Unió Tanácsa 2022. november 8-án megállapodott a tőkekövetelményekről szóló irány­elvet és a tőkekövetelményekről szóló rendele­tet módosító javaslatokkal kapcsolatos általános megkö­zelítéséről.

A tőkekövetelményekről szóló irányelvre irányuló bi­zottsági javaslat célja, hogy megerősítse az EU-ban mű­ködő bankok szabályozási és felügyeleti keretét, míg a tő­kekövetelményekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat a tőkeallokáció és a likviditás európai bankcso­portokon belüli megerősítését és elősegítését célozza. Ál­láspontjában a Tanács szakmai javításokat végzett a hitel­kockázatra, a piaci kockázatra és a működési kockázatra vonatkozó területeken. Emellett arányosabbá tette a kis méretű bankokra vonatkozó szabályokat, különösen a kis méretű és nem összetett intézményekre alkalmazandó köz­zétételi követelményeket illetően. A bankok belső model­lek alkalmazásával számított tőkeszintjei változékonysá­gának az úgynevezett „tőkepadlón” keresztül történő kor­látozása tekintetében a Tanács pontosította, hogy a korlát a bankcsoport szintjén és az egyes bankok szintjén egya­ránt alkalmazandó. A Tanács felülvizsgálta továbbá az in­tézmények vezető testületi tagjai és a kiemelt funkciót be­töltő személyek alkalmasságának értékelésére vonatkozó bizottsági javaslatokat.

A bankunióval kapcsolatos, további információk­ról a https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/ban­king-union/ honlapon lehet tájékozódni.