EU HÍREK

/ 2022. decemberi lapszám

Új irányelv a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról

Az Európai Unió Tanácsa 2022. november 28-án véglegesen jóvá­hagyta a fenntarthatósággal kap­csolatos vállalati beszámolásról szóló irány­elvet, amely a számviteli irányelvnek a nem pénzügyi beszámolásra vonatkozó hatályos előírásait módosítja.

Az új irányelv hatálya alá tartozó tár­saságoknak arról kell majd be­számolniuk, hogy üzleti mo­delljük miként érinti a fenn­tarthatóságukat, és a külső fenntarthatósági tényezők (például az éghajlatválto­zás vagy az emberi jogi kér­dések) hogyan befolyásolják a tevékenységeiket. Az új fenn­tarthatósági beszámolási szabályok az uniós nagyvállalatokra és a tőzsdén jegy­zett kis- és középvállalkozásokra (a továb­biakban: kkv-k) vonatkozóan írnak elő be­számolási kötelezettséget. Ezek a társaságok a leányvállalataikra vonatkozó információk értékeléséért is felelősek. A nem európai tár­saságok közül azok kötelesek fenntartható­sági beszámolót készíteni, amelyeknek az EU-ban keletkezett nettó árbevétele eléri a 150 millió EUR-t, és amelyeknek legalább egy, bizonyos küszöbértékeket meghaladó leányvállalata vagy fióktelepe van az EU-ban. Az új közzétételi kötelezettség tartalmi részleteit meghatározó európai fenntartha­tósági standardtervezetek kidolgozása az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) feladata lesz. A standar­dok végleges változatát az Európai Bizott­ság fogja elfogadni felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában, az uniós tagállamok­kal és számos európai testülettel folytatott konzultációt követően.

Az új, fenntarthatósággal kapcsolatos be­számolási szabályokat elsőként a jelenleg a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv hatálya alá tartozó vállala­toknak kell alkalmazni, első alkalommal a 2024. üzleti évre vonatkozóan. A nem pénzügyi információk köz­zétételéről szóló irányelv hatá­lya alá nem tartozó nagyvál­lalatok a 2025. üzleti évtől, a tőzsdén jegyzett kkv-k – a mikrovállalkozások kivételé­vel –, a kis méretű és nem össze­tett hitelintézetek és a zárt biztosí­tók a 2026. üzleti évtől tesznek közzé fenntarthatósággal kapcsolatos információkat. Az irányelv hatálya alá tartozó, uniós leányvállalattal vagy fiókteleppel rendel­kező harmadik országbeli vállalkozások­nak a 2028. üzleti évtől kell alkalmazniuk az irányelv előírásait.

A fenntarthatósággal kapcsolatos vál­lalati beszámolásról szóló irányelv a Tanács honlapján keresztül érhető el a https://www.consilium.europa.eu/ oldalon keresztül.