EU HÍREK

/ 2022. szeptemberi lapszám
EU HÍREK

Uniós rendelet a digitális piacokról

Az Európai Unió Tanácsa 2022. július 18-án a di­gitális piacokról szóló jogszabály révén véglege­sen jóváhagyta a méltányos és versenyképes digi­tális ágazatra vonatkozó új szabályokat.

A digitális piacokról szóló jogszabály egyenlő digitá­lis versenyfeltételeket biztosít, amelyek egyértelműen meg­határozzák a nagy méretű online platformok (úgynevezett „kapuőrök”) jogait és a rájuk vonatkozó szabályokat, és gondoskodik arról, hogy egyikük se élhessen vissza pozí­ciójával. A digitális piac európai uniós szintű szabályozása méltányos és versenyképes digitális környezetet teremt, ami lehetővé teszi a vállalatok és a fogyasztók számára, hogy kiaknázzák a digitális világ kínálta lehetőségeket.

 

A digitális piacokról szóló jogszabály új szabályokat ha­tároz meg a „kapuőrökre” vonatkozóan:

  • biztosítaniuk kell, hogy az alapvető platformszolgálta­tásokról való leiratkozás ugyanolyan egyszerű legyen, mint a feliratkozás;
  • gondoskodniuk kell arról, hogy az azonnali üzenet­küldő szolgáltatások alapvető funkciói interoperábili­sak legyenek, azaz a felhasználók üzeneteket cserélhes­senek, illetve hangüzeneteket vagy fájlokat küldhesse­nek a különböző üzenetküldő alkalmazások között;
  • hozzáférést kell biztosítaniuk az eladók számára a plat­formon nyújtott marketing-, illetve hirdetési teljesítmé­nyükre vonatkozó adatokhoz;
  • tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot az általuk végrehajtott felvásárlásokról és egyesülésekről.

A „kapuőröknek” hat hónapon belül kell megfelelniük a digitális piacokról szóló jogszabálynak. A jogszabályban meghatározott szabályok megsértése esetén a teljes éves globális árbevételük 10, illetve 20 százalékáig terjedő mér­tékű pénzbírságot kell fizetniük. A digitális piacokról szóló jogszabály rendszeres megsértése esetén az Európai Bizott­ság piaci vizsgálatot indíthat, és szükség esetén magatar­tásbefolyásoló vagy szerkezeti korrekciós intézkedéseket rendelhet el.

A digitális piacokról szóló rendelettervezet szövege magyar nyelven is elérhető a következő oldalon: https:// data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-17-2022-INIT/hu/pdf.