EU HÍREK

/ 2022. júniusi lapszám
EU HÍREK

Uniós egyablakos vámügyintézés

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament 2022. május 19-én ideiglenes megál­lapodásra jutott az egyablakos vámügy­intézésről. A cél a nemzetközi kereske­delem megkönnyítése, a vámkezelési idő lerövidítése és a csalás kockázatá­nak csökkentése.A teljes körű beveze­tést követően a vállalkozásoknak már nem kell különböző portálokon keresz­tül többféle hatóságnak dokumentumo­kat benyújtaniuk. Az egyablakos ügyin­tézési környezet segítségével a vámható­ságok és más hatóságok automatikusan ellenőrizhetik, hogy a szóban forgó áruk megfelelnek-e az uniós követelmények­nek, és hogy elvégezték-e a szükséges adminisztrációt. Az új szabályok várha­tóan elősegítik a határokon átnyúló ke­reskedelem zökkenőmentességét, és hozzájárulnak a kereskedők adminiszt­ratív terheinek csökkentéséhez.

Az Európai Parlament és a Tanács ál­tali hivatalos elfogadását követően az egyablakos környezet kormányközi eleme 2025-ben lép hatályba, míg a vállalkozások és a kormányzat közötti rendszer egy későbbi szakaszban válik elérhetővé.

Az uniós egyablakos vámügyintézési környezet áttekinthetőségét tájékoztató anyag segíti, amely angol nyelven ér­hető el a https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2020-10/201028_single_window_factsheet.pdf oldalon.