EU HÍREK

/ 2022. júniusi lapszám

Ideiglenes megállapodás az uniós digitális működési rezilienciáról

Az Európai Tanács elnöksége és az Európai Parlament 2022. május 10-én ideiglenes megállapodásra jutott a digitális műkö­dési rezilienciáról szóló rendeletről (rö­vid elnevezése: DORA-rendelet), amely biztosítja, hogy az európai pénzügyi ágazat súlyos működési zavarok esetén is képes legyen a reziliens működésre.

A kibertámadások egyre növekvő kockázata miatt az EU célja megerő­síteni a pénzügyi szervezetek, például a bankok, a biztosítók és a befekte­tési vállalkozások informatikai rend­szereinek biztonságát. A DORA-ren­delet egységes követelményeket ha­tároz meg a pénzügyi ágazatban mű­ködő vállalkozások és szervezetek, valamint az olyan kritikus jelentő­ségű harmadik felek hálózati és infor­mációs rendszereinek biztonságát ille­tően, amelyek az információs és kom­munikációs technológiákhoz (IKT) kapcsolódó szolgáltatásokat – például felhőplatformokat vagy adatelemzési szolgáltatásokat – nyújtanak e vállal­kozások és szervezetek számára.

A rendelet a digitális működési re­ziliencia szabályozási keretét hozza létre, amelynek értelmében minden vállalkozásnak gondoskodnia kell ar­ról, hogy az IKT-hez kapcsolódó za­varok és fenyegetések valamennyi tí­pusának ellen tudjon állni, ezekre reagálni tudjon, és az okozott károkat helyre tudja állítani.

Az új szabályok szinte minden pénzügyi szervezetre vonatkoznak majd. Az ideiglenes megállapodás ér­telmében a könyvvizsgálók nem tar­toznak a DORA-rendelet hatálya alá, de a rendelet jövőbeli felülvizsgálata erre a kérdésre is kiterjed majd.

A DORA-javaslaton kívül a digitá­lis pénzügyi stratégiát, a kriptoesz­közök piacairól szóló rendeletet (Mi­CA-rendelet), valamint a megosztott főkönyvi technológiáról szóló javasla­tot (DLT-javaslat) is tartalmazó intéz­kedéscsomagról további információk érhetőek el a https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/digital-finance/ oldalon keresztül.