EU HÍREK

Ideiglenes megállapodás a jegyzésiláncjavaslatról

A tanács elnöksége és az Európai Parlament 2022. áp­rilis 28-án ideiglenes megál­lapodásra jutott az Európai Bizottság által 2021. október 28-án benyújtott jegyzésilánc-javaslatról, amelynek célja az unióban működő hitelintéze­tekre vonatkozó prudenciális szabá­lyozási keret megerősítése.

A rendelettervezet olyan célzott ki­igazításokat vezet be, amelyek a ban­kok szanálhatóságának javítását segí­tik elő. A módosított uniós banksza­nálási keretrendszer biztosítja, hogy a bankok pénzügyi életképtelensége és szanálása esetén a felmerült vesz­teségeket és a szükséges feltőkésítést magánforrásokból fedezzék.

A jegyzésilánc-javaslat bevezeti a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonat­kozó belső minimumkövetelmény szempontjából figyelembe vehető inst­rumentumok közvetett jegyzésének célzott kezelését, illetve azoknak a globálisan, rendszerszinten jelentős intézménycsoportoknak a kezelését, amelyek több pontból kiinduló szaná­lási stratégiával rendelkeznek. Emel­lett tisztázza a kibocsátott instrumen­tumok figyelembevehetőségét a belső teljes veszteségviselő képességgel ös­szefüggésben.

A bankunió egységes szabályköny­vének részét képező jegyzésilánc-ja­vaslat a tőkekövetelményekről szóló rendeletben és a bankok helyreállítá­sáról és szanálásáról szóló irányelvben foglalt szabályokat módosítja.

A rendelettervezet szövege ma­gyar nyelven is elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13247-2021-INIT/hu/pdf oldalon.