EU HÍREK

/ 2022. áprilisi lapszám

Uniós megállapodás a digitális piacokról

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament 2022. március 25-én ideig­lenes politikai megállapodásra jutott a digitális piacokról szóló jogsza­bályról, amely nagyobb méltányos­ságot és fokozottabb versenyt bizto­sít a digitális ágazatban.

A digitális piacokról szóló jogsza­bály nagy, online platformokra vo­natkozó előírásainak célja annak biztosítása, hogy a nagyszámú fel­használóval szemben „kapuőri” po­zícióban lévő nagy online platfor­mok ne élhessenek vissza ezzel a helyzettel a felhasználókhoz hoz­záférni kívánó vállalkozások ká­rára. Egy platform abban az eset­ben minősül kapuőrnek („gatekee­per”), ha egyrészről az elmúlt há­rom évben legalább 7,5 milliárd euró éves forgalmat bonyolított az Euró­pai Unión belül, vagy a tőkepiaci ér­téke legalább 75 milliárd euró, más­részről pedig havonta legalább 45 millió végfelhasználóval és legalább 10 000 üzleti felhasználóval rendel­kezik az EU-ban. Emellett a plat­formnak legalább három tagállam­ban kell ellenőrzést gyakorolnia egy vagy több alapvető platformszolgál­tatás felett.

A kapuőr a jogszabályban megha­tározott szabályok megsértése esetén évi teljes globális árbevételének 10 százalékáig terjedő mértékű pénz­bírsággal sújtható. Visszaesés ese­tén az évi teljes globális árbevétel 20 százalékáig terjedő mértékű bírság is kiszabható.

A rendelettervezet szövege angol nyelven érhető el az Európai Bizott­ság honlapján (ec.europa.eu) keresz­tül.