EU HÍREK

/ 2022. áprilisi lapszám
EU HÍREK

Módosuló uniós IFRS-ek

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rende­lettel összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardokat és értelmezéseket (IAS/IFRS és SIC/ IFRIC) tartalmazó 1126/2008/EK rendelet legutóbb 2022. március 2-án módosult a 2022/357 európai bizott­sági rendelet elfogadásával. Az új ren­delet az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása és az IAS 8 Számviteli politikák, a számviteli becslések vál­tozásai és hibák nemzetközi számvi­teli standard módosításait hagyta jóvá.

A Nemzetközi Számviteli Stan­dard Testület (IASB) 2021. február 12-én tette közzé „A számviteli poli­tikák közzététele”, illetve a „Számvi­teli becslések meghatározása” című dokumentumát, amelyek az IAS 1 és az IAS 8 standardon túl a lényeges­ség megítéléséről szóló 2. számú IFRS Gyakorlati állásfoglalást is módosítot­ták. A módosítások a számviteli po­litikák és a számviteli becslések kö­zötti különbségeket tisztázzák a szám­viteli standardok következetesebb al­kalmazásának és a pénzügyi kimutatá­sok összehasonlíthatóságának biztosí­tása érdekében. A jóváhagyott módosí­tásokat a vállalkozásoknak legkésőbb a 2023. január 1-jén vagy az azt köve­tően kezdődő első pénzügyi évük kez­detétől kell alkalmazniuk.

A Hivatalos Lap 2022. március 3-i számában megjelent bizottsági rendelet (mellékletével együtt) magyar nyelven is elérhető a http://eur-lex.europa.eu internetes oldalon keresztül.