EU HÍREK

/ 2022. márciusi lapszám

Tanácsi álláspont a fenntarthatósági beszámolásról

A tanács 2022. február 24- én általános megközelí­tés formájában elfogadta ál­láspontját a fenntarthatósággal kap­csolatos vállalati beszámolásról szóló irányelvre (CSRD) irányuló bizottsági javaslatról. A javaslat a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló 2014. évi irányelv felülvizsgálatára irányul: a beszámolási követelmények hatá­lyát minden nagyvállalatra és szabá­lyozott piacon jegyzett (mikrovállal­kozásnak nem minősülő) társaságra kiterjeszti, előírja a közzétett fenn­tarthatósági információk hitelesítését, részletesebb, egységes követelménye­ket fogalmaz meg a közzéteendő in­formációkra vonatkozóan, illetve biz­tosítja az információk jobb hozzáfér­hetőségét. Az irányelvtervezet kiegé­szíti a fenntartható finanszírozásra vo­natkozó uniós stratégiát. A tanács álta­lános megközelítése megbízatást képez a tanács elnöksége számára a további tárgyalásoknak az Európai Parlament­tel való lefolytatásához. A fenntartha­tósággal kapcsolatos vállalati beszámo­lásról szóló irányelvjavaslat szövege a www.eur-lex.europa.eu oldalán keresztül ér­hető el.