EU HÍREK

/ 2022. márciusi lapszám
EU HÍREK

Irányelvjavaslat a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosságról

Az Európai Bizottság 2022. február 23-án irányelv­javaslatot fogadott el a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosságról. A javaslat célja a fenntartható és felelős vállalati magatartás előmozdítása a globális értékláncok egészében.

A javaslat a hatálya alá tartozó vállalatok számára a követ­kezőket írja elő:

  • építsék be az elvárható gondosságot a vállalati politikákba;
  • azonosítsák az emberi jogokat és a környezetet érő tényle­ges vagy potenciális káros hatásokat;
  • előzzék meg vagy enyhítsék a lehetséges hatásokat;
  • szüntessék meg vagy csökkentsék minimálisra a tényle­ges hatásokat;
  • hozzanak létre és tartsanak fenn panasztételi eljárást;
  • kísérjék figyelemmel az elvárható gondosságra vonatkozó politika és intézkedések hatékonyságát;
  • nyilvánosan kommunikáljanak az elvárható gondosságról.

Az új szabályok a több mint 500 alkalmazottat foglalkoz­tató és világszerte több mint 150 millió euró nettó árbevétel­lel rendelkező vállalatokra vonatkozik. Két évvel az új sza­bályok alkalmazásának kezdete után az új szabályokat ki­terjesztik más, a több mint 250 alkalmazottat foglalkoz­tató és világszerte 40 millió eurót meghaladó nettó árbevé­tellel rendelkező korlátolt felelősségű tőkeegyesítő társasá­gokra is olyan ágazatokban, ahol magas az emberi jogi jog­sértések vagy a környezetkárosítás kockázata, például a me­zőgazdaságban, a textil- vagy az ásványiparban. Az irányelv azokra az EU-ban működő, nem uniós vállalatokra is alkal­mazandó, amelyeknek az unióban képződő árbevétele meg­felel a fenti küszöbértékeknek.

Az irányelv elfogadását követően a tagállamoknak két év áll rendelkezésükre, hogy átültessék azt nemzeti jogukba. A vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosság­ról szóló irányelvjavaslat az Európai Bizottság honlapján (ec.europa.eu) keresztül érhető el.