EU HÍREK

/ 2022. januári lapszám

Szigorúbb szabályokat javasolnak a fedőcégekre

Az Európai Bizottság 2021. december 22-én kulcsfontos­ságú kezdeményezést terjesz­tett elő a fedőcégek (ún. shell entities) helytelen adózási célokra való felhasz­nálása elleni küzdelem érdekében. A ja­vaslat célja, hogy az Európai Unióban működő, gazdasági tevékenységet egy­általán nem vagy csak minimális mér­tékben folytató jogalanyok ne részesül­hessenek adókedvezményekben, és ne rójanak pénzügyi terhet a tisztességes adófizetőkre. A javaslat olyan objektív mutatókat határoz meg, amelyek segítik a nemzeti adóhatóságokat a pusztán pa­píron létező cégek felderítésében. Az ilyen módon leleplezett társaságokra új adóbevallási kötelezettségek vonatkoz­nak majd, és nem tudnak majd élni az adókedvezményekkel.

A javaslat a tagállamok általi elfoga­dását követően, 2024. január 1-jén lép hatályba. A fedőcégek helytelen adózási célokra való felhasználása elleni szabá­lyokat megállapító irányelvjavaslat an­gol nyelven a https://ec.europa.eu/ hon­lapon keresztül érhető el.