EU HÍREK

/ 2021. decemberi lapszám

Uniós digitális pénzügyi csomag

A Tanács 2021. november 24-én elfogadta a digitális pénzügyi csomag részét ké­pező két javaslatra – a kriptoeszközök piacairól szóló rendeletjavaslatra (MiCA-rendelet) és a digitális műkö­dési rezilienciáról szóló rendeletjavas­latra (DORA-rendelet) – vonatkozó álláspontját. Ez a megállapodás jelenti a Tanács tárgyalási megbízását az Eu­rópai Parlamenttel folytatandó három­oldalú tárgyalásokra vonatkozóan.

A MiCA-rendelet célja, hogy olyan szabályozási keretet hozzon létre a kriptoeszközök piaca számára, amely támogatja az innovációt és kiaknázza a kriptoeszközökben rejlő lehetősége­ket, ugyanakkor biztosítja a pénzügyi stabilitás és a befektetők védelmét.

A DORA-rendelet célja a digitális működési rezilienciára vonat­kozó olyan szabá­lyozási keret lét­rehozása, amely­nek értelmében va­lamennyi vállal­kozás gondoskodik arról, hogy a kiberfenyegetések megelőzése és eny­hítése érdekében ki tudja védeni az IKT-vonatkozású zavarokat és fenye­getéseket.

A Tanács és az Európai Parlament most háromoldalú tárgyalásokat kezd a javaslatokról. Amint az intézmények tárgyalóküldöttségei ideiglenes poli­tikai megállapodásra jutnak, mind­két intézmény hivatalosan elfogadja a rendeleteket.

A kriptoeszközök piacairól szóló rendeletjavaslat a https://data. consilium.europa.eu/doc/document/ ST-11053-2020-INIT/hu/pdf olda­lon, a pénzügyi ágazat digitális műkö­dési rezilienciájáról szóló rendeletja­vaslat pedig a https://data.consilium. europa.eu/doc/document/ST-11051- 2020-INIT/hu/pdf oldalon érhető el.