EU HÍREK

/ 2021. novemberi lapszám
EU HÍREK

Egyszerűbb adatmegosztás az EU-ban

2021. október 1-jén a tagál­lamok megállapodtak az adatkormányzási rendeletja­vaslatra vonatkozó tárgyalási megbí­zásról. A rendelet célja olyan szilárd mechanizmusok létrehozása, ame­lyek segítségével könnyebbé válik a védett közadatok bizonyos kategóriáinak további felhasználása, megnő a bizalom az adatközvetítő szolgálta­tások iránt, és Európa-szerte fokozni lehet az adataltruizmust.

Az adatkormányzási rendelet­tel létrejön egy olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi a közadatok bi­zonyos kategóriáinak biztonságos to­vábbi felhasználását olyan esetek­ben, amikor az adatokra mások jogai vonatkoznak. Idetartoznak például a szellemitulajdon-jogok által védett adatok, az üzleti titkok és a szemé­lyes adatok. E tekintetben a rende­let ki fogja egészíteni a nyílt hozzá­férésű adatokról szóló 2019-es irány­elvet, amely az adatok ilyen típusára nem vonatkozik.

A javaslat új üzleti modellt hoz létre az adatközvetítő szolgáltatások előmozdítására, mivel ez biztonságos környezettel segíti majd a vállalkozá­sokat és az egyéneket adataik meg­osztásában. Az adatközvetítő szolgál­tatók megbízhatóságát a nyilvántar­tásba vételük garantálja.

Az adatkormányzási rendelettel, Európa digitális jövőjével kapcsolat­ban további információ található a https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/a-digital-future-for-europe/ honlapon.