EU HÍREK

/ 2021. októberi lapszám

Országonkénti nyilvános jelentéstétel

Az Európai Unió Tanácsa 2021. szeptember 28-án elfo­gadta első olvasatban kialakí­tott álláspontját a társaságiadó-informá­ciók egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételéről szóló javasolt irány­elvre (közismert nevén országonkénti nyilvános jelentéstételről szóló irányelv), és ezzel megnyílt az út az irányelv vég­leges elfogadása előtt.

Az országonkénti nyilvános jelentés­tételről szóló irányelv célja a nagy mul­tinacionális vállalatok átláthatóságának növelése. Az irányelv értelmében egyes, 750 millió eurót meghaladó bevétel­lel rendelkező multinacionális vállalko­zásoknak külön jelentésben nyilvános­ságra kell hozniuk az általuk fizetett tár­sasági adó összegét. Ezzel első ízben vo­natkoznak majd ugyanolyan beszámo­lási követelmények a leányvállalataikon és a fióktelepeiken keresztül az unióban gazdasági tevékenységet folytató nem európai multinacionális vállalatokra, mint az uniós multinacionális vállala­tokra. A javaslat emellett azt is meghatá­rozza, hogy ki viseli a felelősséget a be­számolási kötelezettségnek való megfe­lelés biztosításáért. A jelentéstételnek az adott pénzügyi év mérlegfordulónapját követő 12 hónapon belül kell történnie (meghatározott feltételek mellett bizo­nyos elemek közzététele legfeljebb öt év­vel elhalasztható). Az irányelv hatályba­lépése előtt a következő lépés az ideig­lenes megállapodás Európai Parlament általi hivatalos jóváhagyása. Az irány­elv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A tagállamoknak az irány­elv hatálybalépését követően 18 hónap áll rendelkezésére, hogy az abban foglalt rendelkezéseket nemzeti jogukba átül­tessék. A tanács első olvasatban elfoga­dott álláspontja magyar nyelven is elér­hető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9722-2021-INIT/hu/ pdf honlapon.