EU HÍREK

/ 2021. július-augusztusi lapszám
EU HÍREK

Módosuló uniós IFRS-ek

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rende­lettel összhangban elfoga­dott nemzetközi számviteli standar­dokat és értelmezéseket (IAS/IFRS és SIC/IFRIC) tartalmazó 1126/2008/ EK rendelet legutóbb 2021. június 28- án módosult a 2021/1080 európai bi­zottsági rendelet elfogadásával.

Az új rendelet az IAS 16 Ingatla­nok, gépek és berendezések, az IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettsé­gek és függő követelések, az IAS 41 Mezőgazdaság, az IFRS 1 A Nemzet­közi Pénzügyi Beszámolási Standar­dok első alkalmazása, az IRFS 3 Üz­leti kombinációk és az IFRS 9 Pénz­ügyi instrumentumok standard módo­sításait hagyta jóvá.

A Nemzetközi Számviteli Stan­dard Testület (IASB) 2020. május 14- én több kisebb módosítást tett közzé a standardok következetesebb alkal­mazása, illetve bizonyos hivatkozások aktualizálása érdekében. Ezzel egy­idejűleg a rendszeres felülvizsgálati folyamat keretében kiadta Az IFRS standardok éves javításai – 2018– 2020. évi ciklus című dokumentumát, amely azon szükséges, de nem sürgős módosítások bevezetését célozta, ame­lyek az IFRS-ek következetlenségei­vel, illetve a pontosítást igénylő meg­fogalmazásokkal kapcsolatban merül­tek fel a projektciklus során. Az éves javítások az IAS 41, az IFRS 1 és az IFRS 9 módosításait tartalmazzák.

A jóváhagyott módosításokat a vál­lalkozásoknak legkésőbb a 2022. ja­nuár 1-jén vagy az azt követően kez­dődő első pénzügyi évük kezdetétől kell alkalmazniuk.

A Hivatalos Lap 2021. július 2-i szá­mában megjelent bizottsági rendelet (mellékletével együtt) magyar nyelven is elérhető a http://eur-lex.europa.eu internetes oldalon keresztül.