EU HÍREK

/ 2021. július-augusztusi lapszám
EU HÍREK

Politikai megállapodás az országonkénti jelentéstételről

A Tanács portugál elnöksé­gének képviselői 2021. június 1-jén ideiglenes politikai meg­állapodásra jutottak az Európai Parla­ment tárgyalócsoportjával a társasági­adó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételéről szóló irányelvjavaslatról, közismert nevén az országonkénti nyilvános jelentéstételről szóló irányelvről.

Az elfogadott szöveg az utolsó két, egymást követő pénzügyi évben 750 millió eurót meghaladó teljes konszoli­dált árbevétellel rendelkező multinacio­nális vagy önálló vállalkozások számára előírja, hogy minden egyes tagállamra, illetve bizonyos, az adózási szempontból nem együttműködő országok és terüle­tek európai uniós jegyzékében szereplő harmadik országra vonatkozóan hoz­zák nyilvánosságra társaságiadó-információikat, függetlenül attól, hogy szék­helyük az unióban vagy azon kívül talál­ható-e. E jelentést egységes uniós forma­nyomtatványon, géppel olvasható elekt­ronikus formátumban kell benyújtani. A jelentéstételnek az adott pénzügyi év mérlegfordulónapját követő 12 hónapon belül kell történnie (meghatározott felté­telek mellett azonban egy adott vállalko­zás legfeljebb öt évvel elhalaszthatja bi­zonyos elemek közzétételét).

Az irányelv elfogadását követően a tagállamoknak tizennyolc hónapjuk lesz arra, hogy az irányelvet nemzeti jo­gukba átültessék.