EU HÍREK

/ 2021. februári lapszám

IBOR-reform – módosuló uniós IFRS-ek

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rende­lettel összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardokat és értelmezéseket (IAS/IFRS és SIC/ IFRIC) tartalmazó 1126/2008/EK ren­delet legutóbb 2021. január 13-án mó­dosult a 2021/25 európai bizottsági rendelet elfogadásával. Az új rendelet az IAS 36 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés, az IFRS 4 Biztosítási szerződések, az IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzététe­lek, az IFRS 9 Pénzügyi instrumentu­mok és az IFRS 16 Lízingek standard módosításait hagyta jóvá.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács 2014. július 22-én tette közzé „A fő re­ferencia-kamatlábak reformja” című je­lentését, amely ajánlásokat fogalmazott meg a bankközi piacokon alapuló re­ferencia-kamatlábak (IBOR) és egyéb potenciális referencia-kamatlábak meg­erősítésére, valamint alternatív, csak­nem kockázatmentes referencia-kamat­lábak kidolgozására vonatkozóan.

A 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet közös keretet ve­zetett be a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamu­tatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasz­nált indexek unión belüli pontosságá­nak és integritásának biztosítása ér­dekében.

A referenciakamatláb-reform pénz­ügyi beszámolási következményei­nek kezelését szolgáló 2020/34 bizott­sági rendelet átmeneti és szűk hatókörű kivételeket engedélyezett az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelení­tés és értékelés nemzetközi számviteli standard, valamint az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok nemzetközi pénzügyi beszámolási standard fedezeti elszámo­lásra vonatkozó követelményei alól.

Időközben a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) közzétette „A referencia-kamatláb reformja – 2. szakasz – Az IFRS 9, az IAS 39, az IFRS 7, az IFRS 4 és az IFRS 16 stan­dard módosításai” című dokumentu­mát, hogy kezelje a meglévő referen­cia-kamatlábak alternatív referencia-ka­matlábakkal való felváltásának pénz­ügyi beszámolási következményeit.

Az említett módosítások által elő­írt egyedi elszámolási módszer révén a pénzügyi eszközökben vagy lízingszer­ződésekben a referencia-kamatláb fel­váltása miatt bekövetkező értékválto­zások időben eloszlanak, vagyis a re­ferencia-kamatláb felváltása nem gya­korol hirtelen hatást az eredményre, és nem okozza a fedezeti kapcsolatok szükségtelen megszakítását.

A jóváhagyott módosításokat a vál­lalkozásoknak legkésőbb a 2021. ja­nuár 1-jén vagy az azt követően kez­dődő első pénzügyi évük kezdetétől kell alkalmazniuk.

A Hivatalos Lap 2021. január 14-i számában megjelent bizottsági ren­delet (mellékletével együtt) magyar nyelven is elérhető a http://eur-lex.europa.eu internetes oldalon keresz­tül.