EU HÍREK

/ 2021. februári lapszám

Uniós javaslat a digitális platformok szabályozására

Az Európai Bizottság 2020. december 15-én javaslatot tett a digitális tér ambició­zus reformjára és egy új, átfogó, az összes digitális szolgáltatásra – töb­bek között a közösségi médiára, az online piacokra és az Európai Unióban működő egyéb online platfor­mokra – kiterjedő szabályrendszerre: a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra és a digitális piacokról szóló jogszabályra.

1. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében uniós szintű kötelező érvényű kötelezettségek vonatkoznak majd minden olyan digitális szolgáltatásra, amelyek árukat, szolgáltatásokat vagy tartalmakat közvetítenek a fogyasztóknak, ideértve a jogellenes tartalmak gyorsabb eltávolítását célzó új eljárásokat, valamint a felhasználók alapvető jogainak átfogó védelmét az interneten. Az új keret ismét egyensúlyba hozza a felhasználók, a közvetítő platformok és a hatóságok európai értékeknek – többek között az emberi jogok, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság tiszteletben tartásának – megfelelő felelősségeit.

2. A digitális piacokról szóló jogsza­bály a platformok és az üzleti felhasz­nálók közötti kapcsolatokról szóló ho­rizontális rendeletre, az EU online plat­form-gazdasági megfigyelő központ­jának megállapításaira, valamint a Bi­zottságnak az online piacok verseny­jogi jogérvényesítés révén történő keze­lése terén szerzett kiterjedt tapasztala­taira épül. Harmonizált szabályokat ha­tároz meg ezen belül a piacokon úgy­nevezett „kapuőrként” működő plat­formok tisztességtelen gyakorlatainak meghatározására, megtiltására, és piaci vizsgálatokon alapuló végrehaj­tási mechanizmust biztosít.

A digitális szolgáltatásokról, il­letve a digitális piacokról szóló jog­szabályok által bevezetni tervezett uniós szintű kötelezettségekről a https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en honlapon tájékozódhat.