EU HÍREK

/ 2021. januári lapszám

Átmeneti felmentés az IFRS 9 alól az uniós biztosítók számára

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi ren­delettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok el­fogadásáról szóló 1126/2008/EK ren­delet legutóbb 2020. december 15- én módosult a 2020/2097 európai bi­zottsági rendelet elfogadásával. A ren­delet az IFRS 4 Biztosítási szerződé­sek nemzetközi pénzügyi beszámo­lási standardnak az IFRS 9 alkalma­zása alóli átmeneti felmentés meg­hosszabbításával kapcsolatos módosí­tását hagyta jóvá.

Az IASB 2020. június 25-én tette közzé az IFRS 4 azon módosításait, amelyek célja az IFRS 9 Pénzügyi inst­rumentumok és a bevezetendő IFRS 17 Biztosítási szerződések eltérő ha­tálybalépési időpontjaiból adódó át­meneti számviteli következmények ke­zelése. Az IFRS 4 módosításai 2023- ig meghosszabbítják az IFRS 9 alkal­mazása alóli átmeneti felmentés lejá­rati időpontját annak érdekében, hogy az IFRS 9 hatálybalépésének időpont­ját hozzáigazítsák az új IFRS 17-hez. Az IFRS 4 módosításának eredménye­ként a túlnyomóan biztosítási tevékeny­séget végző gazdálkodóegységek – így többek között a pénzügyi konglomerá­tumokon belüli biztosítási ágazat – szá­mára engedélyezték, hogy 2021. január 1-jétől 2023. január 1-jéig elhalasszák az IFRS 9 alkalmazását.

A Hivatalos Lap 2020. december 16-i számában megjelent bizottsági rendelet magyar nyelven is elérhető a http://eur-lex.europa.eu internetes oldalon keresztül.