EU HÍREK

/ 2020. novemberi lapszám

Egyablakos uniós vámügyintézés

A vámunió magasabb szintre emeléséről szóló, nemrégi­ben elfogadott cselekvési terv első konkrét eredményeként az Euró­pai Bizottság 2020. október 28-án új kezdeményezést terjesztett elő. A ja­vaslat célja az eljárások digitalizá­lása és egyszerűsítése annak érdeké­ben, hogy az egyablakos ügyintézési rendszer keretében a vállalkozásoknak ne kelljen több hatósághoz benyújta­niuk az áruk behozatalához vagy kivi­teléhez szükséges adatokat különböző portálokon keresztül.

Az egyablakos ügyintézési rendszer lehetővé teszi a vállalkozások és a ke­reskedők számára, hogy egy adott tag­államban egyetlen portálon keresztül nyújtsák be az adatokat, ezáltal csök­kentve az átfedéseket, az időt és a költ­ségeket. A vámhatóságok és más ha­tóságok ezt követően közösen használ­hatják fel ezeket az adatokat, ami lehe­tővé teszi az áruk vámkezelésének összehangolt megközelítését, valamint fokozza az EU-ba belépő, illetve az EU-t elhagyó áruk uniós szintű átte­kinthetőségét.

Az egyablakos ügyintézési rend­szerre irányuló javaslat angol nyel­ven elérhető a https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/201028_commission_proposal_ single_window.pdf honlapon.