EU HÍREK

/ 2020. július-augusztusi lapszám

Rendkívüli intézkedések az uniós banki hitelezés megkönnyítésére

Az Európai Unió Tanácsa által 2020. június 24-én elfogadott banki csomag célzott és rend­kívüli jogalkotási változtatásokat tartalmaz a tőkekövetelményekről szóló rendeletre (CRR 2) vonat­kozóan. A változások célja, hogy átmenetileg kiigazít­sák a banki szabályokat annak érdekében, hogy maxi­malizálják a bankok hitelezési kapacitását, és ezáltal tá­mogassák a háztartásokat és a vállalkozásokat a Covid– 19-válságból való kilábalásban.

A tőkekövetelmény-rendelet javasolt módosításai a kö­vetkezőkre vonatkoznak:

  • a bankok által a „prudenciális védőháló” keretében a nemteljesítő hitelek esetében tartandó minimális tőkeös­szeget érintő változások;
  • az IFRS 9 számviteli standard bevezetéséhez kapcsolódó átmeneti intézkedések két évvel történő meghosszabbí­tása (ami lehetővé teszi a bankok számára, hogy enyhít­sék a várható hitelezési veszteségekre képzett céltarta­lékok valószínűsíthető növekedésének lehetséges nega­tív hatását);
  • az államkötvény-kitettségekre vonatkozó prudenciális szűrő ideiglenes visszaállítása;
  • további rugalmasság a felügyeletek számára a Covid– 19-világjárvány során megfigyelt szélsőséges piaci volatilitás negatív hatásainak enyhítése érdekében;
  • a tőkeáttételi mutató (azaz a bankok tőkéje és kitettségei közötti arány) számításának célzott módosításai, valamint a tőkeáttételi mutató puffer bevezetésének elhalasztása egy évvel, 2023 januárjáig;
  • átmeneti intézkedések a nemzeti kormányokkal és köz­ponti bankokkal szembeni, más tagállam pénznemében denominált kitettségekre vonatkozóan;
  • a bankokra vonatkozóan a tőkekövetelményekről szóló rende­letben biztosított egyes tőketartalék-engedmények korábbi be­vezetése, különösen bizonyos, nyugdíjakkal vagy fizetésekkel fedezett hiteleik, valamint a kkv-k részére nyújtott és az infra­strukturális hiteleik kedvezményes kezelése tekintetében.

Az Európai Parlament 2020. június 19-én fogadta el az in­tézkedéscsomagot. A módosítások 2020. június végén alkal­mazandóvá váltak.

A tőkekövetelmény-rendeletnek a Covid–19-világjár-ványra reagálva végrehajtott módosításai a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-18-2020-INIT/hu/pdf honlapon érhetők el.